UCHWAŁA Nr 168/XI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2007 roku
w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Płocku przy ul. Kolegialnej 33 o pow. 48,46 m² wraz z oddaniem udziału w gruncie w wieczyste użytkowanie, przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu oraz określenia zasad sprzedaży.

UCHWAŁA Nr 168/XI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 sierpnia 2007 roku

w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży  lokalu użytkowego położonego w Płocku przy ul. Kolegialnej  33  o pow.  48,46 m² wraz z oddaniem udziału w gruncie w wieczyste użytkowanie, przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu  oraz określenia zasad sprzedaży.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.  a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami  z 2002 roku Dz.U.Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r Dz.U.Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz 1568, z 2004 roku Dz. U. 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), art. 34 ust. 6 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603  ze zmianami Dz. U. Nr 281 poz. 2782) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje :


§ 1
1.Przeznacza się do sprzedaży stanowiący własność gminy Płock lokal użytkowy o pow. 48,46 m² , położony w Płocku przy ul. Kolegialnej 33  wraz z  jednoczesnym oddaniem w wieczyste użytkowanie udziału w gruncie.
2.Ustanowienie odrębnej własności lokalu  następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali .
3.Zbycie lokalu wymienionego w pkt 1 następuje z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
4.Lokal użytkowy  winien być sprzedany najemcy na zasadach określonych w niniejszej uchwale.


§ 2
1.Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu lokalu użytkowego , opisanego w § 1  ust. 1 jego najemcy, jeśli spełnia niżej wymienione warunki:
a) posiada umowę najmu  lokalu zawartą na czas oznaczony,
b) prowadzi w lokalu działalność gospodarczą zgodnie z zawartą umową ,
c) na dzień zbycia lokalu najemca  nie  zalega z zapłatą czynszu za najem oraz pozostałych opłat związanych z użytkowaniem lokalu.
2.Dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków określonych w ust. 1 są:
a) umowa najmu,
b) zaświadczenie o nie zaleganiu  z zapłatą czynszu za najem oraz pozostałych opłat związanych z użytkowaniem lokalu na dzień zawarcia aktu notarialnego.

§ 3
1. Sprzedaż lokalu użytkowego wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie udziału w gruncie następuje za cenę ustaloną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
2.Ustala się  stawkę procentową pierwszej opłaty  z tytułu użytkowania wieczystego  nieruchomości gruntowej  w wysokości 25% ceny.
 
§ 4
1.Przeniesienie  własności  lokalu użytkowego i gruntu na najemcę następuje w formie   bezprzetargowej na wniosek najemcy.
2.Koszty sporządzenia wyceny nieruchomości , sporządzenia aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi kupujący.
3.Koszty o których mowa  w ust. 2  zostaną doliczone do  kwoty należnej do zapłaty z tytułu sprzedaży lokalu.

§ 5

Podmiot o którym mowa w § 2 ust. 1 korzysta z pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego, jeżeli złoży oświadczenie, że wyraża zgodę  na cenę nieruchomości ustaloną w sposób określony w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, w terminie  30 dni od daty otrzymania oferty kupna.

§ 6

1.Ustalona cena sprzedaży – na wniosek nabywcy może być rozłożona  na równe raty roczne, nie więcej niż na 2 lata,
2.Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż  w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu ,
3.Druga rata  wraz z oprocentowaniem  płatna będzie po upływie roku  od daty zawarcia umowy sprzedaży z tym , że opłata za wieczyste użytkowanie  gruntu płatna będzie w terminie do 31 marca następnego roku ,
4.Kwota pozostająca do spłaty podlega w całości oprocentowaniu w wysokości równej stopie redyskonta weksli  stosowanej przez Narodowy Bank Polski obowiązujące na dzień dokonania wpłaty pierwszej raty,
5.W przypadku zbycia przez nabywcę na rzecz osób trzecich  prawa własności lokalu użytkowego  nabytego na raty , całość nie spłaconej należności wraz z oprocentowaniem podlega natychmiastowej zapłacie ,
6.Wierzytelności gminy z tytułu rozłożonej na raty ceny sprzedaży podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu na koszt nabywcy. Kupujący ustanawia hipotekę kaucyjną w wysokości 2-krotnej kwoty pozostałej do zapłaty.


§ 7
 Wykonanie  uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§8

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

 Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna były najemcą lokalu użytkowego przy ul. Kolegialnej 33 w dniu podjęcia uchwały nr 678/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie zasad sprzedaży lokalu użytkowych wraz z odpowiadającą im częścią ułamkową gruntu. W dniu 29 września 2006 roku złożyły stosowne oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa w nabyciu lokalu deklarując zapłatę kwoty stanowiącej cenę nabycia w 12 ratach miesięcznych. Ta forma zapłaty w myśl zapisów przywołanej uchwały Rady Miasta jest niedopuszczalna. Ponadto Zakłady Mięsne zalegały z opłatami związanymi z najmem lokalu wobec Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
Zakłady Mięsne S.A. nie spełniły łącznie wszystkich przesłanek, od któych uzależnione jest skorzystanie przez zainteresowanego z prawa pierwszeństwa i nabycia lokalu w trybie bezprzetargowym, a tym samym nie skorzystały z pierwszeństwa zakupu i prawo to wygasło. Stosownie do treści § 12 ust. 1 załącznika nr 1 powołanej wyżej uchwały lokal winien zostać przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna spłaciły zadłużenie w dniu 02.05.2007 roku.
W dniu 19.06.2007 roku zwróciły się pismem do Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji, prośbą o uwzględnienie wyjaśnienia i przyznanie przez Radę Miasta Płocka pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego.
Zgodnie z art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Rada Miasta może przyznać w drodze uchwały pierwszeństwo w nabywaniu lokali ich najemcom. 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 30 sierpnia 2007, godzina 12:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 161
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji