projekty uchwał
Sesja XXVI

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PŁOCKA
BRM.0052/26/04Serdecznie zapraszam na XXVI Sesję Rady Miasta Płocka, która odbędzie się w dniu 25 maja 2004 roku (wtorek) o godz. 1000 w sali posiedzeń Rady (I piętro), ul. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Przyjęcie protokołów z obrad XXIV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 20.04.2004 r. i protokołu z obrad wspólnej Sesji Rady Miasta Płocka i Rady Powiatu w Płocku z dnia 27.04.2004 r.
3.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Wręczenie medalu WOPR „Za Zasługi” Urzędowi Miasta Płocka oraz informacja o współpracy.
5.Informacja na temat prac nad ochroną Skarpy Płockiej i jej zagospodarowania.
6.Sprawozdanie z działalności Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:


Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

1)zmiany uchwały Nr 171/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26.06.2003r. w sprawie określenia zasad zbycia , wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku (druk nr 523),

2)uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla miasta Płocka” i „Planu gospodarki odpadami dla miasta Płocka” stanowiącego integralną część programu (druk nr 526) -Program i plan znajdują się do wglądu w Biurze Obsługi Rady Miasta,
- tabele

3)ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka (druk nr 527),

4)zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku , ul. Mościckiego 4 (druk nr 516),

5)zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Płocku , ul. Gwardii Ludowej 7 (druk nr 517),
- załącznik

6)zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Technicznych – ZB w Płocku, al. Kilińskiego 4 (druk nr 518),

7)zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 w Płocku, ul. Padlewskiego 2 (druk nr 519),
- załącznik

8)zmian organizacyjnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku , Al. Piłsudskiego 6 (druk nr 520),
- załącznik

9)ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie miasta Płocka (druk nr 521),

10)przyjęcia „Programu współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Płocka na 2004 rok” (druk nr 522),

11)szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania (druk nr 524),

12)zasad zwrotu wydatków na usługi , pomoc rzeczową , zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem ich zwrotu (druk nr 525),

13)wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Otolińskiej w Płocku (druk nr 528),

14)wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Płock sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi (druk nr 529),

15)rozpatrzenia zarzutów Henryka Korczaka do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku (druk nr 530),

16)rozpatrzenia zarzutów Romana Korczaka i Tomasza Korczaka do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku (druk nr 531),

17)rozpatrzenia zarzutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku (druk nr 532),

18)rozpatrzenia protestu mieszkańców ulicy Mazura reprezentowanych przez Mirosława Zaszewskiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku (druk nr 533),

19)uchylenia uchwały Rady Miasta Płocka Nr 181/XII/03 z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Płocka Nr 778/XXXVII/01 z dnia 27 lutego 2001 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Płocku między ulicami : Otolińską i Targową (druk nr 538),

20)zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok (druk nr 534),
- uzasadnienie

21)zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta w 2004 roku (druk nr 535),

22)emisji obligacji gminnych (druk nr 536),

23)utworzenia Biura Funduszy i Informacji Europejskiej Jednostka Budżetowa w Płocku (druk nr 537),
- załącznik

24)zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01 lipca 2004 roku do 30 czerwca 2005 roku (druk nr 539a ),

25)zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01 lipca 2004 roku do 30 czerwca 2005 roku (druk nr 539b ).Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

8.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
9.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Odpowiedzi na interpelacje.
12.Sprawy różne.
13.Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miasta Płocka.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 19 maja 2004, godzina 14:10)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 896
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji