projekty uchwał
Sesja IX - 29-05-2007

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 29 maja 2007r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się IX Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad IX Sesji Rady Miasta Płocka.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Informacja o wykonaniu uchwały Nr 891/LIII/06 Rady Miasta Płocka w sprawie likwidacji Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku - materiał do wglądu znajduje się w Biurze Obsługi Rady Miasta.
4. Stan realizacji inwestycji „Drogi dojazdowe do II przeprawy mostowej” - stopień wykorzystania środków finansowych oraz przygotowanie do budowy obwodnic.
5. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Płocka.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok,

2) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku i ustalenia dopłaty dla grup taryfowych ,

3) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

4) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka,

5) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka,

6) założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, nadania statutu i podpisania aktu założycielskiego,

7) przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i zawarcia porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej,

8) zmiany uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji przez miasto Płock szkołom niepublicznym ,

9) zmiany uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji przez miasto Płock szkołom publicznym prowadzonym przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne,

10) zmiany uchwały 78/VII/2007 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Płock wraz ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego do projektu „Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”, wnioskowanego o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach Priorytetu 5 „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem” na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz sposobu finansowania przez Miasto Płock uczestnictwa w tym projekcie,

11) o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Płocka lub budżetowych jednostek organizacyjnych miasta Płocka, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych ,

12) wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy na remont ulicy Mościckiego,

13) ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w niektórych budżetowych jednostkach organizacyjnych Gminy Płock oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla tych pracowników,

14) ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w niektórych budżetowych jednostkach organizacyjnych Gminy Płock oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla tych pracowników,

15) zmian w Uchwale Nr 871/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia „Karty współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” ,

16) przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Szczawin Kościelny na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2007 mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny ,

17) zmiany Uchwały Nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007,

18) zawarcia z Powiatem Sierpeckim porozumienia w sprawie realizacji zadań Powiatu Sierpeckiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Płocku będącego jednostką organizacyjną Gminy Płock ,

19) uchwalenia Statutu Miasta Płocka,

20) uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka,

21) powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych.


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 22 maja 2007, godzina 14:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 864
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji