Załącznik do uchwały Nr 746/LIII/10
STATUT ZAKŁADU USŁUG MIEJSKICH MUNISERWIS

Załącznik do uchwały Nr 746/LIII/10 Rady   Miasta Płocka  z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Miejskich „Muniserwis”
w Płocku   
 


STATUT
ZAKŁADU USŁUG MIEJSKICH „MUNISERWIS"

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” Zakład Budżetowy 09-400 Płock ul. Przemysłowa 33, zwany dalej „Zakładem”,  jest samorządowym zakładem budżetowym, działającym na podstawie:
1) uchwały nr  324/XXXVI/92 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 1992r. w sprawie utworzenia Zakładu Budżetowego o nazwie Zakład Usług Miejskich „MUNI-SERVIS”., zmienionej uchwałą Nr 415/XLIII/93 Rady Miasta Płocka z dnia 8 czerwca 1993r.,
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
4) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 , poz. 43 ze zm.),
5) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.),
6) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.),
7) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.),
8) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.),
9) postanowień niniejszego Statutu.


§2
Siedzibą Zakładu jest miasto Płock.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA

§3
Przedmiotem działania Zakładu jest:
1) zbieranie odpadów niebezpiecznych;

2) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne:
a) z koszy i pojemników na odpady komunalne w miejscach publicznych,
b) pochodzących z budowy i rozbiórki,
c) odpadów ulegających biodegracji;

3 )utrzymywanie miejsc czasowego magazynowania odpadów;

4) działalność w zakresie sprzątania i zimowego utrzymania na terenach Gminy-Miasto Płock i Skarbu Państwa:
a) prace porządkowe,
b) zamiatanie i polewanie ulic,
c) zimowe utrzymanie dróg i terenów gminnych, usuwanie śniegu i lodu,
d) likwidacja dzikich wysypisk;

5)  utrzymanie szaletów;

6) zagospodarowanie i konserwacja terenów zieleni:
a) na terenach Gminy-Miasto Płock i Skarbu Państwa  (parki, w tym tereny Skarpy  Wiślanej,  cmentarze, tereny sportowe i rekreacyjne, pasy drogowe , brzegi urządzeń wodnych i cieków wodnych oraz przy obiektach użyteczności publicznej),
b) dokonywanie nasadzeń w celu ochrony przed hałasem, wiatrem, erozją, oślepianiem ,
c) zarząd i utrzymanie parku Północnego;

7) wykonywanie robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych związanych z utrzymaniem, budową i remontami obiektów infrastruktury gminnej w zakresie:
a) dróg, placów, ciągów pieszych, rowerowych, parkingów itp.,
b) oznakowania pasów drogowych,
c) odwodnienia terenów,
d) zabezpieczenia Skarpy Wiślanej;

8) działalność w zakresie cmentarzy, pomników i miejsc pamięci narodowej :
a) utrzymanie czystości i porządku,
b) zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego wraz i infrastrukturą,
c) sprzedaż  grobów  i prowadzenie ksiąg cmentarnych;

9) realizacja innych zleceń Prezydenta Miasta Płocka w zakresie zadań własnych Gminy – Miasto Płock.


III. ADMINISTRACJA  ZAKŁADU
§4
1. Dyrektora Zakładu, zwanego dalej „Dyrektorem”, zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Płocka.
2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Prezydent Miasta Płocka.
3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka.
4. Wynagrodzenie i inne warunki płacy Dyrektora ustala Prezydent Miasta Płocka.
5. W sprawach pracowniczych stroną reprezentującą Zakład jest Dyrektor.

 

IV. ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA ZAKŁADU

§ 5
Organizację i zasady funkcjonowania oraz wewnętrzną strukturę organizacyjną Zakładu określa Regulamin organizacyjny, ustalony przez Dyrektora w drodze zarządzenia i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Płocka.

§ 6
1. Limit zatrudnienia w przeliczeniu na etaty określa  - na wniosek Dyrektora –  Prezydent Miasta Płocka, uwzględniając rodzaj i zakres zadań realizowanych przez Zakład .
2. Zmiana stanu zatrudnienia powyżej ustalonego limitu wymaga zgody Prezydenta Miasta Płocka .

§ 7
Wprowadzenie regulacji płac, w tym zmiana wynagrodzeń pracowników  Zakładu,   wymaga zgody Prezydenta Miasta Płocka.

 § 8
1. Zakład prowadzi wyodrębnioną ewidencję składników majątku będących w jego dyspozycji.
2. Decyzje w sprawie nabycia lub zbycia składników majątku o wartości początkowej do 7.000 złotych netto podejmuje samodzielnie Dyrektor, w pozostałych przypadkach wymagana jest  zgoda  Prezydenta Miasta Płocka,  z wyłączeniem przypadków zastrzeżonych  do kompetencji Rady Miasta Płocka .

§  9
Zakład prowadzi działalność na podstawie planu finansowego opracowanego przez Dyrektora, dostosowanego go do uchwały budżetowej na dany rok.

 


§10
1. Zakład sporządza sprawozdania finansowe oraz budżetowe i terminowo przesyła je Prezydentowi Miasta Płocka, za pośrednictwem Skarbnika Miasta Płocka.
2. Zakład prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zakładów budżetowych.
3. Kontrolę działalności i kontrolę rozliczeń finansowych z budżetem miasta Płocka oraz stosowanych zasad rachunkowości przeprowadzają pracownicy Urzędu Miasta Płocka, upoważnieni przez Prezydenta.

§ 11
1. Zakład pokrywa koszty działalności przychodami własnymi uzyskiwanymi z prowadzonej działalności określonej w § 3 niniejszego Statutu.
2. Zakład może otrzymywać dotacje z budżetu miasta Płocka.
3. Zakład dokonuje wydatków na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych oraz o zamówieniach publicznych i innych przepisów.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
1. Dyrektor ponosi  jednoosobowo  odpowiedzialność  za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.
2. Zmian w Statucie dokonuje Rada Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 02 lipca 2010, godzina 08:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 525
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji