UCHWAŁA Nr 11/II/02 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2002 roku
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Płocka
UCHWAŁA Nr 11/II/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2002 roku


w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta
Płocka oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta
Płocka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) , w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61, poz. 707, Dz. U. z 2001 r. Nr 34, poz. 392, Dz. U. z 2002 r. Nr 157, poz. 1308) oraz na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984) – Rada Miasta Płocka ustala:

§ 1.

Miesięczne wynagrodzenie Prezydenta Miasta Płocka składa się z następujących składników :
1/ wynagrodzenia zasadniczego według XXII kategorii zaszeregowania – w
wysokości 3.888,00 zł,
2/ dodatku funkcyjnego – 200% najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I
kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli miesięcznych stawek
wynagrodzenia stanowiącej załącznik do wyżej wymienionego rozporządzenia,
3/ dodatku za wieloletnią pracę w wysokości 9% wynagrodzenia zasadniczego, ze
wzrostem o 1% od dnia 01 sierpnia 2003 r.,
4/ dodatku specjalnego w wysokości 20% od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego łącznie na okres jednego kwartału.

§ 2.

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do czynności w sprawach z zakresu pracy wobec Prezydenta Miasta Płocka, z wyłączeniem prawa do ustalania wynagrodzenia Prezydenta.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 19 listopada 2002 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 369
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji