UCHWAŁA Nr 584/XLI/09 z dnia 29 września 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku przy ul. Miodowej, Obręb 4.

UCHWAŁA Nr 584/XLI/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku przy ul. Miodowej, Obręb  4.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568 Dz. U. z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr  181 poz. 1337, Dz. U z 2007 roku Nr 173 poz. 1218, Nr 138 poz. 974, Nr 48 poz.327, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 roku  Nr 52 poz. 420) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603, Nr 281 poz. 2782, Dz. U. z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, Dz. U. z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600, Dz. U.  z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412, Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335 i 340) – Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Miodowej, Obr. 4 wg ewidencji gruntów będącej własnością Gminy Płock, w chwili obecnej oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 221/1 i 220/2 o łącznej pow. 6182 m² objętej Księgą wieczystą PL1P/00060185 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


U Z A S A D N I E N I E

Przedmiotem sprzedaży jest część nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Miodowej, Obręb 4, w chwili obecnej oznaczonej  numerami ewidencyjnymi działek 221/1           i 220/2 o łącznej pow. 6182 m².
Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych zawartych pomiędzy ulicami Łukasiewicza, Gałczyńskiego, Miodowa w Płocku zatwierdzonego Uchwałą      Nr 858/LVI/97 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 1997 roku przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie U2 – funkcja usługowa – usługi ogólnomiejskie oraz ulicę lokalną L 1/2.
Po wydzieleniu terenu przeznaczonego pod drogę lokalną pozostała część nieruchomości zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 
Mając na uwadze fakt, iż wartość przedmiotowej nieruchomości przekracza 1.000,000,00 złotych, nie ma zastosowania § 4 uchwały Rady Miasta Płocka  nr 52/V/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalania zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania           i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat.
Konieczne zatem jest podjęcie przez Radę Miasta Płocka uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż w/w nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 01 października 2009, godzina 08:25)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 459
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji