UCHWAŁA Nr 469/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2003 rok

UCHWAŁA Nr 469/XXIV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 20 kwietnia 2004 roku


w sprawie: udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 18a ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz.984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 12 pkt. 6 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568), art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku, poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65, poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19, poz. 177), Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 372/XVI/99 z dnia 7 września 1999 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji przedstawianej przez Zarząd Miasta Płocka Radzie Miasta Płocka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze oraz procedury przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Płocka zmienionej Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 913/XLIV/01 z dnia 25 września 2001 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 372/XVI/99 z dnia 7 września 1999 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji przedstawianej przez Zarząd Miasta Płocka Radzie Miasta Płocka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze oraz procedury przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Płocka, Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1

W wyniku rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2003 rok oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka dotyczącym absolutorium dla Prezydenta Miasta Płocka, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie i Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w sprawie przedłożenia przez Prezydenta sprawozdania – udzielić absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2003 rok.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (piątek, 23 kwietnia 2004, godzina 10:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 919
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji