UCHWAŁA Nr 478/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 roku
w sprawie zmian w podziale miasta Płocka na obwody głosowania.

UCHWAŁA Nr 478/XXIV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 20 kwietnia 2004 roku


w sprawie zmian w  podziale miasta Płocka na obwody głosowania.


 Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25 poz. 219), art. 31 ust. 1 i 3 w związku z art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547) oraz art. 30 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r. Nr 46 poz. 499, ze mianami z 2001 r. Nr 74 poz. 786, Nr 154 poz. 1802, z 2002 r. Nr 14 poz. 128, Nr 127 poz. 1089, Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 57 poz. 507, Nr 130 poz. 1188, Nr 153 poz. 1271) – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że dotychczasowe obwody głosowania utworzone zgodnie z uchwałą Nr 809/II-A/98 Zarządu Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 1998 roku w sprawie podziału miasta Płocka na obwody głosowania (zmienione uchwałami Nr 638/XXIX/00 Rady Miasta Płocka z dnia 18 sierpnia 2000 roku, Nr 879/XLIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 20 lipca 2001 roku i Nr 1109/LIV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2002 roku), będą obwodami do głosowania w celu przeprowadzenia w 2004 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego z zastrzeżeniem § 2.

§ 2.

W obwodach głosowania, o których mowa w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1.w obwodzie nr 60 dopisuje się ulicę „Portowa” - (odcinek ulicy łączący istniejącą ul. Portową z
ul. Popłacińską) oraz dopisuje się rondo „inż. Jana Marka Lajourdie”,
2.w obwodzie nr 22 dopisuje się ulicę „Przemysłowa” - (odcinek ulicy łączący istniejącą ul.
Przemysłową z ul. Tysiąclecia),
3.w obwodzie nr 13 dopisuje się ulicę „7 czerwca 1991 r.” - (odcinek od ul. Łukasiewicza do
skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich),
4.w obwodzie nr 63 skreśla się ulicę „Błogosławionej Faustyny”  i wpisuje się ulicę „Św. Siostry
Faustyny”,
5.w obwodzie nr 57 dopisuje się ulicę „Poziomkowa”,
6.w obwodzie nr 50 skreśla się ulicę „Łączniczek”,
7.w obwodzie nr 49 dopisuje się ulicę „Łączniczek”,
8.w obwodzie nr 56 skreśla się ulice: „Czerwonych Kosynierów”, „Puchalskiego”, „Rogowskiego”, „Szczęsnego”, „Św. Wojciecha”, „Wiśniewskiego”,
9.w obwodzie nr 55 dopisuje się ulice: „Czerwonych Kosynierów”, „Puchalskiego”, „Rogowskiego”, „Szczęsnego”, „Św. Wojciecha”, „Wiśniewskiego”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 4.

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

 

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń.

§ 6.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (piątek, 23 kwietnia 2004, godzina 11:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 141
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji