projekty uchwał
Sesja XL - projekty uchwał

OBWIESZCZENIE

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 24 maja 2005r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XL Sesja Rady Miasta Płocka.


Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad XL Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 26.04.2005 roku.
4.Prezentacja podsumowująca działalność RP WOPR oraz programu na nowy rok i sezon 2005/2006 pt.”WOPR szkoli, pomaga, ratuje i wychowuje.”
5.Informacja z realizacji wizji (misji), kierunków rozwoju i celów szczegółowych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka.
6.Informacja wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska ma obszarze województwa.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

1)zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku i ustalenia dopłaty dla grup taryfowych ,

2)udzielenia akceptacji dla sposobu zarządzania systemem wodno – kanalizacyjnym opartego na partnerskiej współpracy z podmiotem działającym jako spółka operatorska,

3)uchylenia Uchwały Nr 861/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku w rejonie ulic: Szpitalnej, Traktowej i Dobrzyńskiej oraz Uchwały Nr 83/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 861/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku ,

4)przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka,

5)zmieniająca uchwałę Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku,

6)programu pn. „Płock dla Przedsiębiorczych” skierowanego do osób bezrobotnych zamierzających podjąć na własny rachunek działalność gospodarczą ,
- załącznik

7)zwolnienia z opłat z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w mieście Płocku,

8)przystąpienia miasta Płocka do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Działanie 1.4. „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” ,

9)zmiany Uchwały Nr 672/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2005,

10)zawarcia z Powiatem Płockim porozumienia w sprawie realizacji zadań powiatu płockiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Płocku będącego jednostką organizacyjna Miasta Płocka,

11)zmiany Uchwały Nr 657/XXXVII/05 z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok budżetowy ,

12)zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok,
- załącznik nr 1
- załacznik nr 2
- załącznik nr 3

13)wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność Gminy Płock sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi na cele inne niż mieszkaniowe,

14)wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości ozn. nr ewid. 520/1 oraz części nieruchomości ozn. nr ewid. 526/1 położonych w Płocku przy ul. Medycznej stanowiących własność Gminy Płock na nieruchomość ozn. nr ewid. 239/1 położoną w Płocku przy Placu Celebry Papieskiej stanowiącą własność Województwa Mazowieckiego,

15)przystąpienia do sporządzenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Płocka,

16)zmiany uchwały Rady Miasta Płocka Nr 695/XXXIX/05 z dnia 26 kwietnia 2005 roku o udzieleniu pomocy finansowej,

17)zmian organizacyjnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku, Al. Piłsudskiego 6,
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

18)zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Ekonomiczno – Kupieckich w Płocku, ul. Abp. Nowowiejskiego 4,
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

19)zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Technicznych – ZB w Płocku, al. Kilińskiego 4,
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

20)założenia szkoły policealnej, nadania aktu założycielskiego i statutu,
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

21)zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 w Płocku, ul. Padlewskiego 2 ,
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

22)zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku, ul. Mościckiego 4,
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

23)ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie miasta Płocka,

24)ustalenia zasad udzielania dotacji w roku 2005 przez miasto Płock szkołom niepublicznym ,

25)ustalenia zasad udzielania dotacji w roku 2005 przez miasto Płock szkołom publicznym prowadzonym przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne ,

26)zmiany uchwały Nr 587/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 554/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie przystąpienia miasta Płocka do programów stypendialnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ustalenia regulaminów przyznawania stypendiów ,

27)przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i zawarcia porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu ,
- załącznik

28)ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla Prezydenta Miasta Płocka ,

29)przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka ,

30)wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka .


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

8.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
9.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Odpowiedzi na interpelacje.
12.Sprawy różne.
11.Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Miasta Płocka.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 17 maja 2005, godzina 08:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 705
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji