Uchwała Nr 769/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku
w sprawie: wniosku o zwiększenie liczby etatów w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku.

Uchwała Nr 769/XLIV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 sierpnia 2005 roku

w sprawie: wniosku o zwiększenie liczby etatów w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku.

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz.185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 130, poz. 1190, Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70) oraz art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873, Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje :

§ 1.

Wnioskuje się do Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu i Komendanta Głównego Policji o zwiększenie liczby etatów Komendy Miejskiej Policji w Płocku w rewirach dzielnicowych na terenie miasta Płocka o 3 etaty.

§ 2.

Miasto Płock zobowiązuje się do pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów dzielnicowych przez okres od dnia 1 września 2005 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku na warunkach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka a Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu i zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Policji.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Podniesienie na wyższy poziom bezpieczeństwa w mieście determinuje konieczność podejmowania działań zmierzających do coraz szerszego dostępu mieszkańców do usług świadczonych przez Policję.
Niezależnie od przedsięwzięć organizacyjnych realizowanych w samej Policji, zachodzi potrzeba realnego ich wsparcia ze strony miasta, przejawiającego się między innymi współuczestnictwem w takich zadaniach jak: doposażenie i unowocześnienie specjalistycznego sprzętu, zwiększenie mobilności, poszerzenie bazy lokalowej, wzmocnienie przedsięwzięć prewencyjnych i szkoleniowych, poprawa łączności itp.
Jedną z form tego wsparcia jest zwiększenie ilości policjantów bezpośrednio obsługujących mieszkańców. W chwili obecnej na terenie miasta funkcjonuje 27 rewirów obsługiwanych przez  26 policjantów.
Układ rewirów pokrywający się często z podziałem miasta na osiedla, jak również wynikający z gęstości zaludnienia, ilości przestępstw i wykroczeń sprawia, że dzielnicowi obsługują różną ilość mieszkańców, niejednokrotnie przekraczającą pięć tysięcy osób, gdy tymczasem za ilość racjonalną uznaje się cztery tysiące.
W aktualnej sytuacji organizacyjnej i finansowej Policja nie ma możliwości zwiększenia etatów dzielnicowych, co  w znacznym stopniu przyczynia się do utrwalania aktualnego stanu rzeczy.
Korzystając z delegacji ustawowych (Art. 13 ust. 3 ustawy o Policji) jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług, a także na wniosek rady powiatu lub gminy              (Art. 13 ust. 4 ustawy o Policji) Komendant Główny Policji może zwiększyć liczbę etatów Policji  w rewirach dzielnicowych i posterunkach Policji, pod warunkiem pokrycia kosztów utrzymania etatów przez okres co najmniej pięciu lat, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem gminy a Komendantem Wojewódzkim Policji, zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Policji.

Widząc potrzebę i konieczność zracjonalizowania funkcjonowania dzielnicowych w mieście, niezbędnym staje się zwiększenie na chwilę obecną ich ilości o trzy osoby, przy jednoczesnym finansowaniu przez okres nie mniejszy niż pięć lat tj. od 1.09.2005 r. do 31.12.2010 r., na zasadach określonych w porozumieniu.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 26 sierpnia 2005, godzina 08:21)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 339
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji