UCHWAŁA NR 486/XXIX/2012 z dnia 27 listopada 2012
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock przy al. Kilińskiego w Płocku

UCHWAŁA NR 486/XXIX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2012 roku


w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock przy al. Kilińskiego w Płocku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z  2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z  2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr  223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 , poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,  z 2011r. Nr 21, poz. 113,Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz.1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951), Rada Miasta Płocka uchwala co następuje: 
§ 1 
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowych zabudowanych o łącznej pow. 732 m2 oznaczonych numerami ewidencyjnymi  działek:  218/176, 218/178, 218/177 i części działki nr 218/175 (o pow. 413 m2) położonych w Płocku przy al. Kilińskiego [obr.9] dla Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

          Przewodniczący
               Rady Miasta Płocka


                 Artur Jaroszewski


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 28 listopada 2012, godzina 09:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 131
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji