Uchwała Nr 285/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Płock nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Słowackiego 4 oznaczonej jako działka nr 251/3 o powierzchni 2001 m2 .

Uchwała Nr 285/XV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 2003 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Płock nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Słowackiego 4 oznaczonej jako działka nr 251/3 o powierzchni 2001 m2 .

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r Nr 142, poz. 1591,  z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 poz.1806 oraz  z 2003r. Nr 80, poz.717) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Płock prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 2001 m2, położonej w Płocku, ul. Słowackiego 4, oznaczonej nr ewidencyjnym 251/3 oraz prawa własności budynku znajdującego się na tej działce od „Instal” Płock S.A. z przeznaczeniem na siedzibę Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

§ 2.

Źródło finansowania umowy : Budżet Miasta Płocka 2003 r. – Dział  700 Rozdział  70005 § 6050  Nr zadania : 07/WUGI/I/G – wykupy gruntów  .

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Uzasadnienie

 

 Komenda Miejska Policji w Płocku wystąpiła z wnioskiem o wykup przez Gminę Płock i przekazanie na jej rzecz nieruchomości zabudowanej, zlokalizowanej jako działka nr 251/3 o pow. 2001 m2, Kw 59451
z przeznaczeniem na siedzibę Policji. W przypadku pozytywnej decyzji Prezydenta Miasta, Komenda Miejska Policji zrezygnowałaby z użytkowania pomieszczeń przy ul. 1-go Maja 3/5.
 Właścicielem przedmiotowego gruntu jest Skarb Państwa, zaś „Instal” Płock S.A. jest użytkownikiem wieczystym oraz właścicielem budynku znajdującego się na przedmiotowej działce. Dotychczasowa siedziba Komendy mieści się w dwóch miejscach, tj. przy ul.Słowackiego 4/1 oraz 1-go Maja 3/5. Wykup nieruchomości przy ul. Słowackiego 4 połączony z wszczęciem procedury zamiany tej nieruchomości na siedzibę Policji przy ul. 1-go Maja 3/5 pozwoli Komendzie Miejskiej Policji skoncentrować administrację w jednym miejscu, zaś Gminie Płock pozyskać nieruchomość przy ul. 1-go Maja do zasobu.
 Z uwagi na powyższe zasadne jest podjęcie stosownej Uchwały.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 06 października 2003, godzina 14:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 986
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji