UCHWAŁA NR 716/LI/10 z dnia 25 maja 2010 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę – Miasto Płock umowy na okres przekraczający rok budżetowy

UCHWAŁA NR 716/LI/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 maja 2010 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę – Miasto Płock umowy na okres przekraczający rok budżetowy


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę – Miasto Płock umowy na okres przekraczający rok budżetowy, której przedmiotem jest najem obiektów 4 – oddziałowego żłobka i 4 – oddziałowego przedszkola na osiedlu Podolszyce Południe oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:

1)w 2011 roku – 1.591.188,00 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) złotych,
2)w 2012 roku – 1.591.188,00 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) złotych,
3)w 2013 roku – 1.591.188,00 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) złotych,
4)w 2014 roku – 1.591.188,00 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) złotych,
5)w 2015 roku – 1.591.188,00 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) złotych,
6)w 2016 roku – 1.591.188,00 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) złotych,
7)w 2017 roku – 1.591.188,00 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) złotych,
8)w 2018 roku – 1.591.188,00 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) złotych,
9)w 2019 roku – 1.591.188,00 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) złotych,
10)w 2020 roku – 1.591.188,00 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) złotych.

§ 2
Źródło finansowania: plan finansowy Urzędu Miasta Płocka określony w Budżecie Miasta Płocka na lata 2011-2020.

§ 3
Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

 

 

Uzasadnienie

 Polityka edukacyjna Miasta Płocka na lata 2009-2015 została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Płocka nr 618/XLIII/09 z dnia 24.11.2009r.
 Polityka edukacyjna wskazuje zamierzenia samorządu, które mają zapewnić rozwój oświaty na terenie miasta. Zawarcie przedmiotowej umowy najmu pozwoli na realizację celu polityki w zakresie dostosowania bazy edukacyjnej Osiedla Podolszyce Południe do zmieniających się warunków demograficznych (żłobek, przedszkole) oraz zmian na rynku pracy.
 Obecnie na terenie Osiedla Podolszyce Południe funkcjonuje tylko jedno przedszkole i jeden żłobek, które dysponują ograniczoną bazą lokalową.
 Z powodu utrzymującego się wyżu demograficznego, dodatkowe placówki pozwoliłyby na zaspokojenie pilnych potrzeb społecznych w zakresie dostępności do edukacji przedszkolnej i opieki żłobkowej dzieci mieszkańców Osiedla Podolszyce Południe i okolicznych Osiedli.
 Z uwagi na powyższe oraz możliwości prawne – art. 4 pkt. 3 lit. i Prawa zamówień publicznych, zwalniającego z obowiązku stosowania ustawy w zakresie zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawa lub najem, Gmina - Miasto Płock przeprowadziła konkurs w zakresie najmu obiektów: 4-oddziałowego żłobka i 4-oddziałowego przedszkola.
 Z otrzymanych ofert dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej ze stawką czynszu – 54,68 zł/m2 przy wariancie płatności dwa razy w roku w miesiącach luty i sierpień. Łączna  wartość planowanego zaangażowania środków budżetowych wyniesie w okresie 10 lat, poczynając płatności od 2011r. – 15 911 880,00 zł.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 28 maja 2010, godzina 09:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 296
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji