Uchwała Nr 739/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 20” i zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla "in blanco".

Uchwała Nr 739/XLIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2005 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 20” i zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla "in blanco".

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz.1203) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na zawarcie przez Prezydenta Miasta Płocka umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. .„Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 20” w wysokości 100.000,00 zł. ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu i zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla ''in blanco" Gminy Płock na zasadach określonych w ww. umowie i deklaracji do weksla.

§ 2

Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych budżetu miasta Płocka z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


U Z A S A D N I E N I E

Środki finansowe z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 20” przyznane zostały w 2005 roku w wysokości 100.000,00 zł.
Zgodnie z zasadami i trybem dofinansowania inwestycji sportowych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu należy zabezpieczyć prawidłowe wydatkowanie otrzymanych środków w formie weksla "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 30 czerwca 2005, godzina 14:21)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 211
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji