UCHWAŁA NR 595/XXXV/2013 z dnia 28 maja 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR 595/XXXV/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka.

Na podstawie art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, N 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz.979, z 2013 r. poz. 87) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
W „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka” stanowiącym załącznik do uchwały nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 266) wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„pkt 1) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć średnią wysokość dochodu na osobę w rodzinie z określonych trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, nie większą niż wysokość aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),”;

2/ § 3 pkt 7) otrzymuje brzmienie:
„pkt 7) dochodzie na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć wysokość dochodu na osobę w rodzinie ustaloną na zasadach określonych w § 4 ust 6-11,”;

3/ § 3 pkt 8) otrzymuje brzmienie:
1) „pkt 8) rodzinie – należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, zgodnie z art. 6 pkt 14 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.),”;

4/ § 4 po ust. 5 dodaje się ust. 6, 7, 8, 9,10, 11 w brzmieniu:
„ust. 6. Za dochód uważa się średni przychód z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, tj.: z listopada, grudnia, stycznia lub z marca, kwietnia, maja – w zależności od terminu jego złożenia, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszony o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

ust. 7. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 6 nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego otrzymanego ze środków publicznych,
2) zasiłku celowego, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
4) świadczeń przyznanych niniejszym Regulaminem,
5) wartości świadczeń w naturze,
6) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

ust. 8. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – za dochód przyjmuje się średni przychód z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, tj.: z listopada, grudnia, stycznia lub z marca, kwietnia, maja – w zależności od terminu złożenia, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne nie zaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach.

ust. 9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości wynikającej z art. 8 ust 9 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

ust. 10. W przypadku uzyskania jednorazowego dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny dzieląc przez okres, za który uzyskano ten dochód, z zastrzeżeniem ust. 11.

ust. 11. W przypadku uzyskania jednorazowego dochodu należnego za okres dłuższy niż 12 miesięcy, kwota tego dochodu nie jest uwzględniana w dochodzie osoby lub rodziny.”;

5/ § 5 ust 3 otrzymuje brzmienie:
„ust. 3. Stypendium może otrzymać, przez pierwszy semestr, również uczeń, który uczęszczał do szkoły wymienionej w ust. 2, złożył w niej wniosek i kontynuuje naukę w szkole dla młodzieży, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, działającej na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty innej niż prowadzona lub dotowana przez Miasto Płock.”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2013 roku.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Artur Jaroszewski

 

 


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (piątek, 31 maja 2013, godzina 09:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 229
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji