UCHWAŁA NR 68/V/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku
w sprawie: zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, z siedzibą w Płocku przy ul. Gwardii Ludowej 7, w liceum ogólnokształcące dla dorosłych.

UCHWAŁA NR 68/V/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 24 lutego 2015 roku

 

w sprawie: zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, z siedzibą w Płocku przy ul. Gwardii Ludowej 7, w liceum ogólnokształcące dla dorosłych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz.1072), art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595; poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz.1072), art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,  Nr 273, poz. 2703  i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r.  Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz.1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) w związku z art. 7 ust. 3 i 5, art. 8 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Z dniem 31 sierpnia 2015 roku zamierza się przekształcić publiczną szkołę ponadgimnazjalną o nazwie: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, z siedzibą 

w Płocku przy ul. Gwardii Ludowej 7;

w  publiczną szkołę ponadgimnazjalną  o nazwie:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

2. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 7.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 25 lutego 2015, godzina 10:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 400
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji