UCHWAŁA NR 247/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

UCHWAŁA NR 247/XVI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2007 roku

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit.„c” i „e” oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138 poz.974 i Nr 173, poz. 1218),  art. 194 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  i Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,  poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187,  poz.1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 r.  Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1


1. Wyraża się zgodę na wystawienie weksla  „in blanco” wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia zwrotu  kwoty 1.200.000,00 zł. (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych), w przypadku umorzenia części pożyczki udzielonej na podstawie umowy Nr 475/02/OA/P zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w dniu 23 grudnia 2002 roku.
2. Kwota, o której mowa w ust.1, przeznaczona zostanie na realizację zadania pn. „Zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej – Płock Spółka z o.o.”.
3. Weksel, o którym mowa w ust.1, ma zastosowanie w przypadku nie wywiązania się przez miasto z umowy o przeznaczeniu umorzonej kwoty na zadanie, o którym mowa w ust. 2.
4. Źródłem zabezpieczenia weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową będą dochody własne budżetu miasta Płocka z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
       
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z zasadami udzielania i umarzania pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po dokonaniu terminowej spłaty conajmniej 50% istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie części pożyczki.
W związku z powyższym podjęte zostały działania w celu uzyskania umorzenia ostatniej raty pożyczki w wysokości 1.200.000,00 zł. zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2002 roku na realizację zadania pn  „Zakup 24 sztuk autobusów dla Komunikacji Miejskiej w Płocku, I etap – zakup 6 sztuk autobusów” zgodnie z umową Nr 475/02/OA/P.
Warunkiem uzyskania umorzenia jest przeznaczenie kwoty umorzonej na inne zadanie o charakterze ekologicznym oraz ustanowienie zabezpieczenia ewentualnego zwrotu umorzonej kwoty w przypadku nie wywiązania się przez miasto z umowy umorzeniowej.
Mając powyższe na względzie konieczne jest podjęcie uchwały o przeznaczeniu kwoty 1.200.000,00 zł. na zadanie pn.  „Zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej – Płock Spółka z o.o.” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka do wystawienia weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie umowy umorzeniowej w przypadku pozytywnej decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w powyższej kwestii.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 30 listopada 2007, godzina 08:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 318
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji