UCHWAŁA NR 580/XXXIV/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy – Miasto Płock na rok 2013.

UCHWAŁA NR 580/XXXIV/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy – Miasto Płock na rok 2013.

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 10b w związku z art. 34a ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 145 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy – Miasto Płock na rok 2013, obejmujący kąpielisko „Sobótka” położone przy ulicy Parowej w Płocku.
2. Określa się, że sezon kąpielowy w Płocku trwa od 14 czerwca do                         02 września.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
         
 
Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Artur Jaroszewski

 


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (poniedziałek, 06 maja 2013, godzina 12:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 032
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji