Uchwała Nr 813/XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie: zamiany prawa wieczystego użytkowania przysługującego Gminie Płock na prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa.

Uchwała Nr 813/XLVII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie: zamiany prawa wieczystego użytkowania przysługującego Gminie Płock na  prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 9  lit. „a” w związku z art. 7 ust 1 pkt. 1 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782; z 2005r. Nr 130 poz. 1087)
 - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany prawa wieczystego użytkowania nieruchomości  gruntowych przysługującego Gminie Płock stanowiących własność Skarbu Państwa na prawo własności nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Powyższa zamiana odbywa się bez dopłat.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

UZASADNIENIE

Gmina Płock proponuje zamianę prawa użytkowania wieczystego w stosunku do gruntów położonych w Płocku przy ul. Popłacińskiej, oznaczonych jako działki nr: 2379/2, 2740/2, 2703/2, 2704/2, 2705/2, 2707/2, 2708/2, 2709/2, 2710/2, 27/11, 2712/2, 2906/12, 2906/13, 3100/1, 3100/2, 3098/1 i 3106 stanowiących własność Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 11.875 m2 na prawo własności nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa abędących w użytkowaniu wieczystym Gminy Płock, położonych przy: ul. Otolińskiej 25 działki nr 171/21, 171/26, 173/12, 174/4, ul. Targowej działki nr 173/4, 173/7, 173/9 i przy ul Sierpeckiej działka nr 215/46 o łącznej powierzchni  21.379 m2.
Powyższa regulacja przyczyni się do uporządkowania stanu prawnego dróg publicznych stosownie do ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 ze zm.)
Ulica Otolińska stanowi drogę gminną i na skutek przekazania przez Skarb Państwa własności w/w działek, droga ta będzie stanowiła własność Gminy Płock.
Natomiast ul. Popłacińska stanowi drogę krajową i zrzeczenie się przez Gminę prawa użytkowania wieczystego do działek wymienionych na wstępie pozwoli na włączenie ich do pasa gruntu przewidzianego na poszerzenie drogi krajowej.
Poprzez dokonanie powyższych czynności zniesione zostanie prawo użytkowania wieczystego ustawione na gruntach Skarbu Państwa, za które opłaty roczne wnosiła Gmina Płock.
Na podstawie art. 14 ust 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami dla dokonania powyższej zamiany nieruchomości bez dopłat konieczna jest zgoda Rady Miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 27 października 2005, godzina 10:06)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 526
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji