Uchwała Nr 950/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla Prezydenta Miasta Płocka.

Uchwała Nr 950/LVI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 maja 2006 roku
 

w sprawie ustalenia  wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla Prezydenta Miasta Płocka.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz.1591 , Dz. U. z 2002 r.  Nr  23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, / , w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r.  w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U. Nr 33, poz.264 ,  Dz. U. z 2004 r. Nr 47, poz.448, Dz.U z 2005 r. Nr 23, poz. 192, Nr 34, poz. 309 / oraz na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz.1593 , Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984,  Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 71/    -  Rada Miasta Płocka ustala :

§ 1

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. Nr 39, poz. 272/, ustala się wynagrodzenie zasadnicze  dla Prezydenta Miasta Płocka w wysokości :

- 4.090 złotych miesięcznie / słownie: cztery tysiące dziewięćdziesiat  złotych/.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  z mocą obowiązującą od dnia  01 stycznia  2006 roku.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania  pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich,  wynagrodzenie zasadnicze dla Prezydenta miasta / miasta na prawach powiatu / przysługuje  w wysokości nie niższej niż 4.090 złotych / cztery tysiące dziewięćdziesiąt złotych / ;  wynagrodzenie zasadnicze Prezydenta Miasta Płocka ustalone przez Radę Miasta Płocka w dniu
28 czerwca 2005 r. / uchwała Nr 746/XLIII/05 /  wynosi 4.030 złotych  / cztery tysiące trzydzieści złotych/.
Przepisy w/w rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 01 stycznia 2006 roku.
Organem właściwym do podjęcia uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia  dla Prezydenta Miasta Płocka jest Rada Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 02 czerwca 2006, godzina 10:37)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 267
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji