Uchwała Nr 940/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie miasta Płocka Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK.

Uchwała Nr 940/LVI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 maja 2006 roku
 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie miasta Płocka Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 ) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie na terenie miasta Płocka Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK".

§ 2

1. Wykaz działek planowanych do objęcia Podstrefą Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” określa załącznik nr 1 do uchwały.
2. Teren i granice Podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” określa załącznik nr 2 do uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi miasta Płocka.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

Utworzenie na terenie miasta Płocka podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ”INVEST-PARK” związane jest z planowaną inwestycją przedsiębiorcy PCC Rokita S.A. w Płocku. Spółka ta realizuje już inwestycję na terenie Wałbrzyskiej SSE w Brzegu Dolnym.
Spółka PCC Rokita planuje wybudowanie w Płocku wytwórni etoksylatów przy ulicy Długiej (na działkach o numerach ewidencyjnych: 21/2, 21/2, 21/3, 21/4, 38/1 o łącznej powierzchni 34 528 m²) w pobliżu terenów PKN Orlen.
Uchwała jest spełnieniem formalnych warunków realizacji Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i tym samym spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy w Płocku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 02 czerwca 2006, godzina 09:41)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 226
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji