Uchwała Nr 809/XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie: określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami na terenie Miasta Płocka przeznaczonych do wydania w 2006 roku

Uchwała Nr 809/XLVII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie:  określenia  liczby  nowych  licencji  na  wykonywanie  transportu drogowego taksówkami na terenie Miasta Płocka przeznaczonych do wydania w 2006 roku

Na podstawie  art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271  i  Nr 214, poz.1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568  oraz  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759  oraz  z  2005 r. Nr 172, poz. 1441  i  175, poz. 1457)   i art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088  i  Nr 273, poz. 2703  oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1184,  Nr 155, poz. 1297,  Nr 163, poz. 1362,  Nr 172, poz. 1440  i  Nr 180, poz. 1497) – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się liczbę 20 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami  na terenie  Miasta Płocka przeznaczonych do wydania w 2006 roku.                                 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 1 stycznia 2006 r.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga


Uzasadnienie                                              

Rada Gminy, zgodnie z art. 6 ust.6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie później niż do dnia 30 listopada roku poprzedniego, określa liczbę przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Nie podjęcie uchwały do dnia 30 listopada br. oznacza zachowanie w 2006 r. dotychczasowej liczby licencji, tj. na poziomie 2005, w ilości 560.
Projekt uchwały został opracowany po wcześniejszym zasięgnięciu opinii :
-  organizacji zrzeszających miejscowych taksówkarzy, które  proponują ustalenie  ilości licencji na poziomie 2005 r.,
-  Rzecznika Konsumenta, który wnosi o ustalenie limitu na jak najszerszym poziomie, tak, aby każdy zainteresowany prowadzeniem tej działalności mógł otrzymać licencję.

Dane zawarte  w poniższej tabeli  zawierają  zestawienie liczbowe uprawnień na taksówki (licencje i zezwolenia) w latach  2003-2005. 

 

rok

liczba uprawnień na dzień 1 stycznia

liczba nowych licencji

liczba uprawnień cofniętych lub wygaszonych

liczba uprawnień na dzień 31 grudnia

2003

818

51

137

732

2004

504

77

21

560

2005

560

29

29


Jak wynika  z  powyższych danych  w latach 2003-2004  nastąpił spadek ilości taksówek o 158, na który wpływ miały:
wymagania ustawy o transporcie drogowym, które wprowadziły obowiązek wymiany zezwoleń na licencje do dnia 31.12.2003 r. (228 przewoźników nie dostosowało się do tego wymogu, stąd  różnica w ilości uprawnień na dzień 31.12.2003 r. [732]  i  dzień 01.01.2004 r. [504]),
wprowadzenie kas fiskalnych w taksówkach,
intensywne działania kontrolne ze strony urzędu, w wyniku których  wygaszono lub cofnięto przeszło 100 uprawnień  osobom naruszającym przepisy ustawy.

W  2005 roku nie został wprowadzony limit nowych licencji.  Są  one  wydawane tylko w miejsce licencji wygaszonych lub cofniętych. Do dnia 10 października br. wydano 29 nowych licencji, natomiast 9 osób oczekuje na ich wydanie. Całkowita liczba licencji na ten dzień wynosi 560 i jest zgodna ze stanem określonym na  31.12.2004 r.
Z uwagi na fakt, iż w 2005 roku nie zaobserwowano wzrostu liczby  zainteresowanych podjęciem  działalności w zakresie usług taxi w stosunku do lat ubiegłych oraz fakt, że liczba chętnych do podjęcia tej działalności jest zbliżona do liczby osób z niej rezygnujących, można przyjąć, że ustalenie limitu na poziomie 20 licencji nie spowoduje wzrostu konkurencji dla funkcjonujących przewoźników. Rynek w tym zakresie w Płocku  jest ustabilizowany, co ważne, na bardzo  atrakcyjnym dla konsumenta poziomie (mamy jeden z najniższych w kraju wskaźnik ilości mieszkańców przypadających  na taksówkę).
Ideą wprowadzenia limitu  jest  zagwarantowanie, osobom zamierzającym rozpocząć w 2006 r. działalność  w zakresie przewozu osób taksówkami, możliwości szybkiego uzyskania licencji, bez obawy długiego oczekiwania na zwolnienie miejsca po innym przewoźniku.  Rozwiązanie to jest nie  bez znaczenia, biorąc pod uwagę trudną sytuację na lokalnym rynku pracy. Należy podkreślić, iż licencje będą wydawane także w ramach puli  zwolnionych  miejsc po osobach, które zrezygnują z działalności lub tych, którzy stracą  uprawnienia w wyniku działań kontrolnych.

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 27 października 2005, godzina 09:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 551
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji