U C H W A Ł A Nr 40/V/02 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2002 roku
w sprawie: wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2002 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
U C H W A Ł A Nr 40/V/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2002 roku


w sprawie: wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2002 roku nie wygasają z upływem
roku budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (z 1998 roku Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 roku Dz. U. Nr 38, poz. 360, Dz. U. Nr 49, poz. 485, Dz. U. Nr 70 poz. 778, Dz. U. Nr 110 poz. 1255, z 2000 roku Dz. U. Nr 6 poz. 69, Dz. U. Nr 12 poz. 136, Dz. U. Nr 48 poz. 550, Dz. U. Nr 91 poz. 1009, Dz. U. Nr 95 poz. 1041, Dz. U. Nr 119 poz. 1251, Dz. U. Nr 122 poz. 1315, z 2001 roku Dz. U. Nr 45 poz. 497, Dz. U. Nr 46 poz. 499, Dz. U. Nr 98 poz. 1070, Dz. U. Nr 102 poz. 1116, Dz. U. Nr 125 poz. 1368, Dz. U. Nr 145 poz. 1623, z 2002 roku Dz. U. Nr 41 poz. 363, Dz. U. Nr 41 poz. 365, Dz. U. Nr 74 poz. 676, Dz. U. Nr 156 poz. 1300, Dz. U. Nr 200 poz.1685) - Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Ustalić wykaz oraz plan finansowy planowanych wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2002 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w § 1 zawiera Załącznik Nr 1.

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2003 rok.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2003 roku.

§ 5

Uchwała wraz z Załącznikiem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 374
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji