UCHWAŁA NR 285/XVIII/2011 z dnia 29 grudnia 2011
uchylająca uchwałę Nr 1045/LXIV/98 z dnia 19 maja 1998 roku w sprawie ustanowienia funkcji trębacza miejskiego.

UCHWAŁA NR 285/XVIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2011 roku

uchylająca uchwałę Nr 1045/LXIV/98 z dnia 19 maja 1998 roku w sprawie ustanowienia funkcji trębacza miejskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r.  Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675,  Nr 40 poz. 230,   Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz.1281.

Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

      § 1
Uchyla się uchwałę Nr 1045/LXIV/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 maja 1998 roku w sprawie ustanowienia funkcji trębacza miejskiego.

      § 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

      § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


              Przewodniczący
         Rady Miasta Płocka
        
       
            Artur Jaroszewski

 

 

 

Uzasadnienie

Uchwała nr 1045/LXIV/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19.05.1998r. w sprawie ustanowienia funkcji trębacza miejskiego, powołuje trębacza miejskiego, który miał przynależeć do korporacji Strażników Miejskich oraz ustala godziny grania hejnału i koszty utrzymania trębacza ze środków budżetu miasta.
Obecnie sprawa hejnału Miasta uregulowana jest w Statucie Miasta Płocka (Uchwała nr 302/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26.02.2008), a w zakresie w nim nieuregulowanym kompetencje posiada Prezydent Miasta Płocka jako organ wykonawczy tej uchwały.
Stąd też kompetencje w sprawie ustanowienia trębacza miejskiego oraz jego zatrudnienia należą do Prezydenta Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (poniedziałek, 02 stycznia 2012, godzina 13:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 546
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji