Uchwała Nr 436/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do rzeki Rosicy od skrzyżowania z ul. Grabówka do ujścia rzeki Wisły w Płocku.

Uchwała Nr 436/XXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 marca 2004 roku


w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do rzeki Rosicy od skrzyżowania z ul. Grabówka do ujścia rzeki Wisły w Płocku.


 Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42,
Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i  Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do rzeki Rosicy od skrzyżowania z ul. Grabówka do ujścia do rzeki Wisły w Płocku.

§ 2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 13 ha, położony w południowo-wschodniej części miasta, przy skrzyżowaniu ulic Korczaka i Zgodnej, którego granice wyznaczają: zewnętrzne linie rozgraniczające projektowanej ulicy dojazdowej 17KD, ulicy lokalnej 10KL, linię rozgraniczającą terenu RO, prawy brzeg rzeki Wisły, północno-zachodnią granicę działki o numerze ewidencyjnym 1654, zewnętrzną linię rozgraniczającą projektowanej ulicy dojazdowej 17KD, zachodnią granicę działki o numerze ewidencyjnym 1641, zewnętrzną linię rozgraniczającą terenów ZE-1.

§ 3. Integralną częścią Uchwały jest rysunek Planu w skali 1:1000, stanowiący Załącznik Nr 1
do niniejszej Uchwały.

§ 4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1)zmiana dotychczasowego przeznaczenia terenów umożliwiająca uregulowanie zasad zabudowy i zagospodarowania;
2)stworzenie podstaw materialno-prawnych do wydawania decyzji administracyjnych;
3)przekształcenie istniejącej struktury, dolnego odcinka rzeki Rosicy do jej ujścia, w kierunku poprawy ładu przestrzennego, warunków ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego  o znaczeniu lokalnym, w zakresie inżynierii i ochrony środowiska;
4)rozwój i przekształcenie systemów infrastruktury technicznej w dostosowaniu do nowych wymagań;
5)wyznaczenie nowych terenów pod budowę obiektów związanych z inżynierią i ochroną środowiska.

§ 5. Przedmiotem planu są ustalenia obejmujące:
1)Przeznaczenie terenów pod:
a)tereny rolnicze i ogrodnicze z istniejącą zabudową o charakterze zagrodowym, jednorodzinnym i usługowym oznaczone na rysunku planu symbolem MRO,
b)tereny rolnicze pozostające bez zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolem RO,
c)tereny publiczne urządzeń ochrony przeciw powodziowej oraz eksploatacji rzeki i cieków wodnych, oznaczone na rysunku planu symbolem ZE-1, ZE-2,
d)tereny publiczne nadrzecznej zieleni naturalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZN,
e)tereny wód płynących, oznaczone na rysunku planu symbolem WP,
f)tereny publiczne urządzeń infrastruktury technicznej oznaczone na rysunkach planu symbolem NO,
g)teren urządzeń elektroenergetyki, oznaczone na rysunku planu symbolem TE,
h)tereny komunikacji publicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem K,
2)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3)lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
w tym również linie zabudowy oraz gabaryty i formę obiektów oraz urządzenia terenu;
4)warunki ochrony środowiska przyrodniczego;
5)zasady obsługi terenów w zakresie infrastruktury technicznej;
6)zasady obsługi komunikacyjnej terenów.

§ 6. Ilekroć w Uchwale jest mowa o:
1)ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 11 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 14 poz. 124, nr 100 poz. 1085), o ile   z treści przepisu nie wynika inaczej;
2)przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego);
3)uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miasta Płocka, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
4)Planie – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę wraz z Załącznikiem Nr 1 (rysunkiem planu) o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
5)rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu będący, sporządzony na mapie w skali 1:1000, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały;
6)przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie – taką funkcję terenu, które przeważać na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
7)przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć inne przeznaczenie terenu, nie stwarzające uciążliwości dla funkcji podstawowej, które uzupełniają przeznaczenie podstawowe    i nie są z nim sprzeczne;
8)obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem w granicach przedstawionych na rysunku planu;
9)terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem, w którym cyfry oznaczają numer terenu w obszarze,                      litery – przeznaczenie podstawowe terenu;
10)działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi i odrębnymi;
11)uciążliwości obiektów i urządzeń – należy przez to rozumieć negatywne ich oddziaływanie na otoczenie, powodowane emisją gazów i pyłów, zapachów, hałasu, promieniowania itp., a także wynikające ze wzmożonego ruchu pojazdów związanego z funkcjonowaniem tych obiektów           i urządzeń;
12)powierzchni przyrodniczo-aktywnej – należy przez to rozumieć powierzchnię działki nie utwardzoną, z wytworzoną warstwą gleby, pokrytą trwałą roślinnością lub wodą;
13)linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć granice pomiędzy terenami o różnym sposobie użytkowania, zagospodarowania lub różnym przeznaczeniu podstawowym;
14)nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć możliwość swobodnego sytuowania budynków (obiektów kubaturowych) lecz bez prawa przekroczenia tej linii;
15)ulicy, pasie ulicznym – należy przez to rozumieć pas terenu prawnie wydzielony liniami rozgraniczającymi, przebiegający przez tereny istniejącego i projektowanego zainwestowania miejskiego, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów i do ruchu pieszego, wraz                       ze znajdującymi się w jego ciągu obiektami inżynierskimi, jezdnią, placami, zatokami postojowymi oraz chodnikami, drzewami, krzewami i urządzeniami technicznymi związanymi      z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, a ponadto przeznaczony do prowadzenia ciągów uzbrojenia komunalnego i obsługi komunikacyjnej otoczenia w zakresie zależnym od klasy, kategorii i funkcji ulicy;
16)stanowisku archeologicznym – należy przez to rozumieć zachowanie w ziemi pozostałości dawnych osad umieszczone w wykazie stanowisk archeologicznych.

Rozdział 2

USTALENIA OGÓLNE

§ 7. Ustala się:
1)przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;
2)ściśle określone i nieprzekraczalne linie zabudowy;
3)linie rozgraniczające ulice oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi;
4)tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny;
5)zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury;
6)lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również gabaryty obiektów.

§ 8. Plan wyznacza tereny:
1)rolnicze i ogrodnicze z istniejącą zabudową o charakterze zagrodowym, jednorodzinnym i usługowym oznaczone na rysunku planu symbolem MRO;
2)tereny rolnicze pozostające bez zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolem RO;
3)tereny publiczne urządzeń ochrony przeciw powodziowej oraz eksploatacji rzek i cieków wodnych, oznaczone na rysunku planu symbolem ZE-1, ZE-2;
4)tereny publiczne zieleni naturalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZN;
5)tereny wód płynących, oznaczone na rysunku planu symbolem WP;
6)tereny publiczne urządzeń infrastruktury technicznej oznaczone na rysunkach planu symbolem NO;
7)teren urządzeń elektroenergetyki, oznaczone na rysunku planu symbolem TE;
8)tereny komunikacji publicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem K.

§ 9. Plan ustala zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
1)Realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulic:
a)dopuszcza się pozostawienie (adaptację) istniejących sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi ulic przy zachowaniu przepisów szczególnych i odrębnych,
b)w sytuacji braku możliwości prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulic dopuszcza się realizację sieci infrastruktury poza liniami rozgraniczającymi ulicy przy zachowaniu przepisów szczególnych i odrębnych,
c)ze względu na szerokości ulic w liniach rozgraniczających i obowiązujące odległości normatywne między poszczególnymi sieciami infrastruktury technicznej, dopuszcza się adaptację istniejących sieci oraz realizację sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod jezdnią,
d)dla wszystkich nadziemnych i podziemnych urządzeń uzbrojenia terenu przebiegających w terenach działek nie będących własnością gminy Płock, ustala się konieczność uregulowania spraw formalno – prawnych służebności terenów w celu zapewnienia dostępu dla wykonywania bieżących konserwacji, napraw i remontów;
2)W zakresie zaopatrzenia w wodę: 
a)głównym źródłem zaopatrzenia w wodę jest istniejąca sieć wodociągowa Ø 160 mm w ul. Korczaka,
b)adaptację i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej zgodnie z rys. planu;
3)W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych:
a)głównym odbiornikiem ścieków będzie „Oczyszczalnia Wschód” przy ul. Grabówka (lokalizacja poza rys. planu),
b)odprowadzenie ścieków z terenu osiedla do oczyszczalni odbywać się będzie projektowanym kolektorem w ul. Korczaka do przepompowni lokalizowanej w skrzyżowaniu ulic Korczaka i Mazowieckiej a następnie kanałem tłocznym do oczyszczalni,
c)dla terenów, dla których nie przewidziano kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie w/w ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych;
4)W zakresie wód opadowych:
a)odbiornikiem wód deszczowych po ich oczyszczeniu będzie rzeka Rosica,
b)adaptacja istniejącego kolektora deszczowego Ø 1800 mm w ul. Korczaka,
c)budowa kolektorów deszczowych w głównych ciągach ulicznych odprowadzających wody deszczowe do lokalnej oczyszczalni oznaczonej na rys. planu symbolem NO,
d)dla pozostałych terenów – powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych;
5)W zakresie zaopatrzenia w ciepło dla celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej  przewiduje się  indywidualne źródła ciepła, z zaleceniem stosowania technologii i paliw ekologicznych;
6)W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny:
a)głównym zaopatrzeniem w gaz jest istniejący przewód średniego ciśnienia Ø 63 mm w ul. Korczaka,
b)adaptacja i przebudowa istniejącej sieci gazowej zgodnie z rys. planu;
7)W zakresie gospodarki odpadami:
a)gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach na terenie posesji,
b)usuwanie w/w odpadów za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm wywozowych do Zakładu Odpadów Komunalnych w Kobiernikach (zgodnie z ustaleniami przepisów szczególnych i odrębnych),
c)zachowanie zasad gospodarowania odpadami innymi niż komunalne, zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą – prawo ochrony środowiska;
8)W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a)zasilanie w energię elektryczną następować będzie z istniejącej i projektowanej sieci napowietrznej średniego napięcia 15kV,
b)utrzymanie lokalizacji istniejącej stacji transformatorowej niekolidującej z ustaleniami planu i dostosowanie jej do aktualnych warunków dostawy energii elektrycznej,
c)dla projektowanej podczyszczalni przewiduje się rozbudowę sieci elektroenergetycznej SN 15kV – kablem ziemnym SN 15kV oraz wybudowanie stacji transformatorowej, o mocy 100kVA, na terenie oznaczonym w planie symbolem TE,
d)Istniejące linie elektroenergetyczne niskiego napięcia, kolidujące z ustaleniami planu, będą sukcesywnie przebudowywane w miarę bieżących potrzeb lub w wypadku konieczności ich modernizacji;
9)Zabezpieczenie w łącza telefoniczne realizowane z istniejącej sieci telekomunikacyjnej rozbudowanej stosownie do potrzeb,
a)adaptacja i przebudowa istniejącej napowietrznej linii telekomunikacyjnej zgodnie z rys. planu,
b)adaptacja i przebudowa istniejących linii telekomunikacyjnych w rejonie skrzyżowania ulic, oznaczonych na rysunku planu symbolami, 1KL.1/2 i 2KD.1/2 na etapie realizacji    w oparciu o nowe rozwiązanie układu komunikacyjnego,
c)zakaz stosowania napowietrznych linii telekomunikacyjnych;
10)Podłączenie odbiorców do sieci oraz dostawa i odbiór mediów następować będzie na podstawie warunków uzyskanych od właściwego zarządcy danej sieci. 

§ 10. 1. W zakresie ochrony środowiska kulturowego dla działek o numerach ewidencyjnych 1653, 1654, 1658, 1670 plan ustala strefy stanowisk archeologicznych podlegających ochronie konserwatorskiej na mocy przepisów szczególnych i odrębnych.
2.Dla stref stanowisk archeologicznych plan ustala obowiązek:
1)przeprowadzenia, na koszt właściciela nieruchomości bądź inwestora, archeologicznych badań weryfikacyjno-sondażowych poprzedzających wszelkie działania w jej granicach;
2)prowadzenia przez inwestorów wszelkich planowanych inwestycji związanych z robotami ziemnymi w uzgodnieniu ze Służbą Ochrony Zabytków;
3)informowania przez inwestorów, służby Ochrony Zabytków, o zamiarze przystąpienia do prac ziemnych naruszających strukturę gruntu poniżej warstwy ornej, tzn. głębiej niż 30cm.

§ 11. Plan zakazuje stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

Rozdział 3

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 12. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MRO – ustala się zachowanie dotychczasowego przeznaczenia – jako terenów rolniczych i ogrodniczych z istniejącą zabudową             o charakterze zagrodowym, jednorodzinnym i usługowo-produkcyjnym.
2.Na terenach, o których mowa w ust. 1, lecz położonych w strefie zagrożenia powodziowego, w rejonie ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem  3KD.1/2 z wyjątkiem terenu działki nr 1670
i ciągu pieszo-jezdnego – 2KP-J, nie posiadających dotychczas  urządzeń  zabezpieczenia przeciwpowodziowego plan ustala:
1)możliwość remontu, rozbudowy, nadbudowy istniejących budynków z zastrzeżeniem ust. 4, pkt.1,
2)zachowanie istniejącego podziału w ramach własności z zakazem ich wtórnego dzielenia.
3.Dla  terenów, o których mowa w ust. 1, a nie wymienionych w ust. 2 i terenu działki nr 1670 plan ustala:
1)możliwość remontu, rozbudowy, nadbudowy istniejących budynków i zmiany ich przeznaczenia oraz lokalizacji nowych z zastrzeżeniem ust. 4, pkt. 2;
2)możliwość wtórnego podziału działek nie mniejszych niż 1000 m.
4.W stosunku do zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1, plan ustala następujące wymagania:
1)w przypadku remontu, rozbudowy lub nadbudowy istniejącego budynku plan ustala:
a)zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy  w odległości nie mniejszej niż:
10 m od granicy terenu ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem KL.1/2,
5 m od granicy terenu ulic dojazdowych oznaczonych symbolem KD.1/2,
b)wysokość budynków nie przekraczającą 3 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe),
c)kąt nachylenia dachu 30°- 45° (przy zastosowaniu dachów mansardowych dopuszcza się inne kąty nachylenia połaci, odpowiednio do ich konstrukcji),
d)przy zachowaniu dachów płaskich, wysokość budynków nie przekraczającą                      2 kondygnacji,
e)powierzchnię zabudowy nie przekraczającą 35% powierzchni działki;
2)w przypadku remontu, rozbudowy lub nadbudowy, oraz lokalizacji nowych plan ustala:
a)zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy  w odległości nie mniejszej niż:
10 m od granicy terenu ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem KL.1/2,
5 m od granicy terenu ulic dojazdowych oznaczonych symbolem KD.1/2,
b)wysokość budynków nie przekraczającą 3 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe),        z możliwością podpiwniczenia odpowiednio do występujących warunków gruntowo-wodnych,
c)wykonanie  podłogi pierwszej kondygnacji na poziomie powyżej rzędnej (61.40) zagrożenia powodziowego wodą 1%,
d)kąt nachylenia dachu 30°- 45°(przy zastosowaniu dachów mansardowych dopuszcza się inne kąty nachylenia połaci, odpowiednio do ich konstrukcji),
e)przy zachowaniu dachów płaskich, wysokość budynków nie przekraczającą                         2 kondygnacji,
f)powierzchnię zabudowy nie przekraczającą 35% powierzchni działki,
g)miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach działek,
h)dla budynków, przeznaczonych na pobyt ludzi, przyłączenie instalacji do istniejących urządzeń komunalnych uzbrojenia terenu, stosownie do przepisów szczegółowych,
i)wprowadzone nowe funkcje dopuszczone w ramach zmiany przeznaczenia budynków nie mogą powodować uciążliwości przekraczających granice własnej działki,
5.Obsługę komunikacyjną terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się z przylegającej ulicy lokalnej 1KL.1/2 i ulic dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolami 2KD.1/2, 3KD.1/2
i 4KD.1/2 i ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolem   1KP-J i 2KP-J.
6.Dla terenów wymienionych w ust. 2 plan dopuszcza odprowadzenie ścieków sanitarnych              do zbiorników bezodpływowych do czasu wykonania miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

§ 13. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem RO utrzymuje się ich dotychczasowe przeznaczenie – jako gruntów ornych i trwałych użytków zielonych, pozostających       w użytkowaniu rolniczym bez prawa zabudowy.
2.Dla terenów, o których mowa w ust. 1 plan ustala możliwość zalesienia – jako dopuszczalną zmianę ich przeznaczenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.Zalesienie terenów, na których występują zabytkowe warstwy kulturowe i pozostałości osadnictwa pradziejowego, zarejestrowane w spisie stanowisk archeologicznych i oznaczone na rysunku planu, wymaga uprzedniego uzgodnienia z Państwową Służbą Ochrony Zabytków.
4.Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się możliwość zmiany ukształtowania terenu w sposób niezakłócający stosunków wodnych.

§ 14. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami ZE-1 przeznacza się dla realizacji celów publicznych – pod budowę nowych i przebudowę istniejących urządzeń przeciwpowodziowych.
2.Na terenach, o których mowa w ust. 1 plan ustala:
1)możliwość realizacji dróg gospodarczych związanych z eksploatacją rzek i urządzeń przeciw powodziowych oraz dojazdowych, do terenów przyległych, przystosowanych do ruchu pieszego              i pojazdów;
2)realizację nowego mostu przez rzekę Rosicę, stosownie do ustaleń planu.
3.Na terenach, o których mowa u ust. 1 zakazuje się:
1)wycinania drzew i krzewów poza niezbędnym, koniecznym do wykonania prac regulacji rzeki Rosicy, w odległości nie większej niż 1,5 m od linii brzegowej;
2)zmiany naturalnego ukształtowania terenu z wyjątkiem niezbędnych zmian związanych z pracami regulacyjnymi rzeki Rosicy;
3)grodzenia nieruchomości znajdujących się na terenach przyległych do rzeki Rosicy z wyłączeniem terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MRO;
4)przeznaczenia ich na cele nie wymienione w ust. 1 i 2.

§ 15. 1. Wyznacza się tereny publiczne z przeznaczeniem podstawowym dla eksploatacji rzeki Rosicy i cieków wodnych, oznaczone na rysunku planu symbolem ZE-2.
2.Na terenach, o których mowa w ust. 1 plan ustala:
1)możliwość prowadzenia robót związanych z eksploatacją koryta rzeki Rosicy oraz obiektów hydrotechnicznych;
2)uzupełniania istniejącej zieleni niskiej i wysokiej roślinnością o charakterze naturalnym w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem terenu,
3.Na terenach, o których mowa u ust. 1 zakazuje się:
1)wycinania drzew i krzewów poza niezbędnym, koniecznym do wykonania prac regulacji rzeki Rosicy, w odległości nie większej niż 1,5 m od linii brzegowej;
2)zmiany naturalnego ukształtowania terenu z wyjątkiem niezbędnych zmian związanych z pracami regulacyjnymi rzeki Rosicy i niezakłócającymi stosunków wodnych;
3)grodzenia nieruchomości znajdujących się na terenach przyległych do rzeki Rosicy z wyłączeniem terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MRO;
4)przeznaczenia ich na cele nie wymienione w ust. 1 i 2.

§ 16. 1. Wyznacza się tereny publiczne zalewowe, oznaczone na rysunku planu symbolem ZN.
2.Na terenach, o których mowa w ust. 1 plan ustala:
1)możliwość prowadzenia robót związanych z eksploatacją koryta rzeki Rosicy oraz obiektów hydrotechnicznych;
2)uzupełniania istniejącej zieleni niskiej i wysokiej roślinnością o charakterze naturalnym w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem terenu.
3.Na terenach, o których mowa  w ust. 1 dopuszcza się:
1)lokalizowanie infrastruktury technicznej związanej z budową i eksploatacja oczyszczalni wód opadowych.
4.Na terenach, o których mowa u ust. 1 zakazuje się:
1)wycinania drzew i krzewów poza niezbędnym, koniecznym do wykonania prac regulacji rzeki Rosicy, w odległości nie większej niż 1,5 m od linii brzegowej;
2)zmiany naturalnego ukształtowania terenu z wyjątkiem niezbędnych zmian związanych z pracami regulacyjnymi rzeki Rosicy;
3)grodzenia nieruchomości znajdujących się na terenach przyległych do rzeki Rosicy z wyłączeniem terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MRO;
4)przeznaczenia ich na cele nie wymienione w ust. 1 i 2.

§ 17. 1. Wyznacza się tereny wód płynących, oznaczone na rysunku planu symbolem WP.
2.Na terenach, o których mowa w ust. 1 plan ustala możliwość prowadzenia robót związanych   z eksploatacją koryta rzeki Rosicy oraz obiektów hydrotechnicznych.
3.Na terenach, o których mowa u ust. 1 zakazuje się:
1)wycinania drzew i krzewów poza niezbędnym, koniecznym do wykonania prac regulacji rzeki Rosicy;
2)zmiany naturalnego ukształtowania terenu z wyjątkiem niezbędnych zmian związanych z pracami regulacyjnymi rzeki Rosicy.

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem NO plan ustala, jako przeznaczenie podstawowe – oczyszczalnia wód deszczowych.
2.Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:
1)możliwość prowadzenia robót związanych z eksploatacją koryta rzeki Rosicy oraz obiektów hydrotechnicznych;
2)uzupełniania istniejącej zieleni niskiej i wysokiej roślinnością o charakterze naturalnym w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem terenu;
3)lokalizowanie infrastruktury technicznej związanej z budową i eksploatacja oczyszczalni wód opadowych.
3.Odbiornikiem wód deszczowych po ich oczyszczeniu będzie rzeka Rosica.

§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem TE plan ustala, jako przeznaczenie podstawowe – urządzenie elektroenergetyczne (stację transformatorową).
2.Obsługa komunikacyjna terenu, o którym mowa w ust. 1 z ulicy 2KD.1/2.

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KL.1/2 plan ustala przebieg ulicy lokalnej.
2.Dla ulicy, o której mowa w ust. 1 plan ustala:
1)minimalną szerokość w liniach rozgraniczających 20 m z poszerzeniami wynikającymi ze stanu istniejącego;
2)jezdnię o szerokości 7 m i dwóch pasach ruchu;
3)lokalizację chodników oraz urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem.
3.W zakresie infrastruktury technicznej plan ustala lokalizację:
1)wodociągu;
2)kanału sanitarnego;
3)kanału deszczowego;
4)sieci gazowej;
5)sieci elektroenergetycznej;
6)sieci telekomunikacyjnej.

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KD.1/2, 3KD.1/2 i 4KD.1/2 plan ustala ulice dojazdowe.
2.Dla ulic, o których mowa w ust. 1 plan ustala:
1)minimalną szerokość w liniach rozgraniczających 10 m z poszerzeniami i lokalnymi przewężeniami wynikającymi ze stanu istniejącego;
2)jezdnię o szerokości 7 m i dwóch pasach ruchu;
3)lokalizację chodników oraz urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem.
3.W zakresie infrastruktury technicznej plan ustala lokalizację:
1)sieci wodociągowej, z wyłączeniem ulicy 4KD.1/2;
2)sieci kanalizacji deszczowej, z wyłączeniem ulicy 3KD.1/2 i 4KD.1/2;
3)sieci kanalizacji sanitarnej, z wyłączeniem ulicy 3KD.1/2 i 4KD.1/2;
4)sieci gazowej;
5)sieci elektroenergetycznej;
6)sieci telekomunikacyjnej.

§ 22. 1. Dla terenów oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KP-J i 2KP-J plan ustala ciągi pieszo-jezdne.
2.Dla ulic, o których mowa w ust. 1 plan ustala minimalną szerokość w liniach rozgraniczających 6.5 m z poszerzeniami i lokalnymi przewężeniami wynikającymi ze stanu istniejącego.
3.W zakresie infrastruktury technicznej plan ustala lokalizację:
1)sieci wodociągowej, z wyłączeniem ciągu 1KP-J;
2)sieci gazowej;
3)sieci elektroenergetycznej, z wyłączeniem ciągu 2KP-J;
4)sieci telekomunikacyjnej.

Rozdział 4

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 23. Zgodnie z art. 36 ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów objętych planem, ustala się dla naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości stawkę w wysokości 0%.

§ 24. W granicach obszaru objętego niniejszym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku zatwierdzonego Uchwałą Nr 679/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 22 z dnia 17 lutego 2001 roku poz. 194).

§ 25. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia            w życie niniejszej Uchwały, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy niniejszej Uchwały.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 27. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 23 marca 2004, godzina 09:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 227
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji