Uchwała Nr 414/XXI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia protestów Romana Ruteckiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku

Uchwała Nr 414/XXI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia protestów Romana Ruteckiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz .U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz.1804 i z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806 i Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz Uchwałą Nr 988/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku, po rozpatrzeniu protestów do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku wniesionych w dniu 24 września 2003r. przez Romana Ruteckiego, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Protest dotyczący braku zgody na projektowane zamknięcie wyjazdów z ulic: Gęsiej i Letniej na ul. Wyszogrodzką odrzucić w całości.

§2


Protest dotyczący braku zgody na połączenie ul. Gęsiej i ul. Letniej z ulicą oznaczoną na rysunku w/w. projektu planu symbolem 9KD1/2 odrzucić częściowo.

§3


Protest dotyczący braku zgody na poszerzenie ul. Letniej odrzucić częściowo.

§4


W projekcie planu wprowadzić następujące korekty:
1) zlikwidować projektowany ciąg pieszo - jezdny oznaczony symbolem 28KX,
2) zmienić projektowaną szerokość ulicy Letniej z 7,0m na 5,0m w liniach rozgraniczających, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§5


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie

W dniach od 25 sierpnia do 22 września 2003 r. został wyłożony do publicznego wglądu, projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku.
W dniu 24 września 2003r. do Urzędu Miasta wpłynęło pismo Romana Ruteckiego określone jaką protest. W przedmiotowym piśmie wnoszący kwestionuje następujące ustalenia w/w. projektu planu:
1) projektowane zamknięcie wyjazdów z ulicy Gęsiej i ulicy Letniej na ulicę Wyszogrodzką,
2) połączenie ulic Gęsiej i Letniej z ulicą oznaczoną na rysunku w/w. projektu planu symbolem 9KD1/2,
3) poszerzenie ul. Letniej.
W uzasadnieniu protestu wnoszący podaje, iż ulice Gęsia i Letnia mają charakter dróg lokalnych, które zapewniają dostęp wszystkim właścicielom oraz służbom miejskim do wszystkich działek przy nich zlokalizowanych. Roman Rutecki uważa, iż projektowane zmiany organizacji ruchu spowodują znaczną uciążliwość dla mieszkańców osiedla.
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta rozpatrzył przedmiotowe protesty i zarządzeniem Nr 988/2003 z dnia 4 grudnia 2003r. postanowił o nieuwzględnieniu protestu, o którym mowa
w § 1 oraz o częściowym nieuwzględnieniu protestów, o których mowa w § 2 i § 3 niniejszej uchwały.
Za utrzymaniem w projekcie planu zamknięcia wyjazdów z ul. Gęsiej i ul. Letniej na ul. Wyszogrodzką przemawiają następujące uwarunkowania:
1) zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz U. z 1999r, Nr 43 poz. 430) dla ulicy zbiorczej, a taką jest ul. Wyszogrodzka dopuszcza się wyjątkowo odstępy między skrzyżowaniami nie mniejsze niż150m,
     2) ze względu na projektowane połączenie ulicy oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem 9KD1/2 z ulicą Wyszogrodzką niemożliwe jest, przy zachowaniu w/w przepisów, utrzymanie istniejących połączeń ulic Gęsiej i Letniej z ul. Wyszogrodzką,
3) projektowane rozwiązanie jest zgodne z obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r. Miejscowym  szczegółowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Wyszogrodzka Północ w Płocku uchwalonym Uchwałą Nr XVI/78/90 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 22 marca 1990r.

W wyniku częściowego uwzględnienia protestu dotyczącego braku zgody na połączenie ulic Gęsiej i Letniej z ulicą oznaczoną symbolem 9KD1/2 zrezygnowano
z połączenia (ciągu pieszo - jezdnego) oznaczonego symbolem 28KX, utrzymując jednocześnie połączenie oznaczone symbolem 27KX. Całkowite uwzględnienie protestu jest niemożliwe ze względu na konieczność włączenia ul. Letniej i ul. Gęsiej do układu komunikacyjnego miasta.

Całkowite uwzględnienie protestu dotyczącego projektowanego poszerzenia ulicy Letniej nie jest możliwe ze względu na konieczność dostosowania parametrów przedmiotowej ulicy do przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690). Zgodnie z cytowanym Rozporządzeniem minimalna szerokość ciągu pieszo - jezdnego stanowiącego dojście i dojazd do działek budowlanych wynosi 5,0m. Obecna szerokość ulicy Letniej to 3,0 - 4,5m.
Projektowane poszerzenie ulicy Letniej jest zgodne z ustaleniami Miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wyszogrodzka Północ
w Płocku, uchwalonego Uchwałą Nr XVI/78/90 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 22 marca 1990r., wg których ulica Letnia miała mieć szerokość 7,0m.

Biorąc pod uwagę powyższą argumentację Rada Miasta postanawia zmienić projektowaną szerokość ulicy Letniej z 7,0 na 5,0m.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, należy uznać, że protest o którym mowa w § 1 winien być odrzucony w całości, natomiast protesty, o których mowa w § 2 i § 3 winny być odrzucone częściowo.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 02 marca 2004, godzina 10:48)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 187
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji