Uchwała Nr 805/XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka.

Uchwała Nr 805/XLVII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457), uchwały Nr 141/XI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka i uchwały Nr 609/XXXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie rozszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w związku z § 1 uchwały Nr 804/XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku  w sprawie zrzeczenia się mandatu radnego Rady Miasta Płocka  – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka Pana Radnego Zenona Sylwestra Wiśniewskiego w związku z zrzeczeniem się mandatu radnego Rady Miasta Płocka.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 27 października 2005, godzina 09:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 485
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji