UCHWAŁA NR 645/XLIV/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na okres od stycznia do 12 listopada 2010 roku.

UCHWAŁA NR 645/XLIV/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na okres od stycznia do 12 listopada 2010 roku.

Na podstawie § 2 Regulaminu Rady Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 303/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Przyjmuje się ramowy plan pracy Rady Miasta Płocka na okres od stycznia do 12 listopada 2010 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do dokonywania w uzasadnionych przypadkach zmian w planie pracy Rady.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (czwartek, 31 grudnia 2009, godzina 09:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 131
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji