UCHWAŁA NR 983/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na 2007 rok, niezbędnych dla realizacji Projektu SPOT/2.2/45/04 pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport na lata 2004 – 2006.

UCHWAŁA NR 983/LVIII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 2006 roku

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na 2007 rok, niezbędnych dla realizacji Projektu SPOT/2.2/45/04 pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport na lata 2004 – 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142  poz. 1591,Dz. U z 2002 roku  Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), art. 12 pkt. 8 lit. e w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 167 ust. 2 pkt. 1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005  roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ,  Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 roku  Nr 45 poz. 319) oraz Uchwały Nr 919/XLV/01 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2001 roku  w sprawie przyjęcia zadania pn. „Budowa II przeprawy mostowej dla miasta Płocka wraz z drogami dojazdowymi” jako inwestycji strategicznej dla miasta Płocka przewidzianej do realizacji w latach 2001 – 2009, Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Przyjąć do realizacji projekt inwestycyjny pod nazwą „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” oraz w związku z współfinansowaniem przedmiotowego Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport zabezpieczyć środki finansowe, na pokrycie udziału własnego Miasta, niezbędne dla realizacji Projektu.

§ 2

Przyjąć następujące źródła i wartości finansowania udziału własnego Miasta w 2007 roku w projekcie określonym w § 1;

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2007 rok

Kwota łączna: 19.570.000 zł, w tym:
9.520.000 zł – wkład własny Miasta na realizację projektu
10.050.000 zł – koszty niekwalifikowane projektu, niezbędne do jego realizacji.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

W związku z zakończonymi procedurami przetargowymi dla Projektu SPOT/2.2/45/04 pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, aktualizacją harmonogramów rzeczowo – finansowych przedmiotowego Projektu oraz staraniami Miasta o rozszerzenie Projektu SPOT/2.2/45/04 o budowę V odcinka dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej i wykorzystanie oszczędności w Projekcie, w tym dofinansowania unijnego po przeprowadzonych procedur przetargowych, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych w ramach Projektu w kolejnych latach jego realizacji.
Umowny termin zakończenia budowy I i II odcinka dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej oraz planowane zakończenie budowy V odcinka dróg dojazdowych to 2007 rok.
Biorąc pod uwagę, że uzyskane i wnioskowane środki finansowe stanowią 75% kosztów kwalifikowanych projektu, a Wnioskodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych projektu oraz kosztów niekwalifikowanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia zachodzi konieczność zagwarantowania finansowania inwestycji w kolejnym roku jej realizacji tj. 2007.
Planowany udział Miasta w finansowaniu Projektu SPOT/2.2/45/04 w 2007 roku to 19.570.000 zł., w tym kwota 9.520.000 zł to wkład Miasta w realizację Projektu, a kwota 10.050.000 zł to koszty niekwalifikowane Projektu niezbędne dla jego realizacji.
Ze względu na oczekiwane podpisanie aneksu do umowy o dofinansowania Projektu SPOT/2.2/45/04 pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” celowe i konieczne jest odrębne określenie zasad i źródeł zabezpieczenia środków na jego finansowanie.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 01 września 2006, godzina 10:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 262
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji