UCHWAŁA Nr 437/XXX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA Nr 437/XXX/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 9 grudnia 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 12 pkt 9 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1688, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i z 2007r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§1
Zezwala się na:
1. zawarcie przez Gminę - Miasto Płock umowy ubezpieczenia na lata 2009 i 2010 dla Gminy - Miasto Płock wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie ryzyk: majątkowych, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz w zakresie ryzyk komunikacyjnych na lata 2009 i 2010.
2. zaangażowanie na ten cel środków finansowych w wysokości 758 000,00 złotych (siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100), w tym:
 a) 379 000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100) w roku 2009,
  b) 379 000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100) w roku 2010.

§2
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2009 rok, a do czasu jego uchwalenia projekt budżetu Miasta na 2009: dział 750 -  Administracja Publiczna, rozdział 75023 – Urzędy Miast na prawach powiatu,  § 4430 – Różne opłaty i składki,  zadanie P1/UM/G i plany finansowe miejskich jednostek organizacyjnych na lata: 2009 i 2010 oraz  Budżet Miasta Płocka na 2010 rok.

§3
Zobowiązania określone § 1 zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

Uzasadnienie

W związku z koniecznością zawarcia przez Gminę – Miasto Płock oraz miejskie  jednostki organizacyjne umów ubezpieczenia w zakresie ryzyk majątkowych, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz w zakresie ryzyk komunikacyjnych, na okres przekraczający rok budżetowy, niezbędne jest podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażania zgody na zawarcie ww. umów, określających wysokość środków budżetowych zaangażowanych w roku 2009 na kwotę: 379 000,00 zł oraz  w roku 2010 na kwotę: 379 000,00 zł. Źródłem dochodów, z których zostaną pokryte powyższe zobowiązania są wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (czwartek, 11 grudnia 2008, godzina 12:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 945
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji