Uchwała Nr 439/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Czesława Krakowskiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała Nr 439/XXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 marca 2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Czesława Krakowskiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804; z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz Uchwałą nr 485/XXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Podolszyce Południe w Płocku, po rozpatrzeniu zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku wniesionego w dniu 08 października 2003r. przez Czesława Krakowskiego, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:


§ 1


Zarzut wniesiony w dniu 08 października 2003r. przez Czesława Krakowskiego odrzucić w całości z powodu uchybienia terminu do jego wniesienia.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

UZASADNIENIE

Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 25 sierpnia do dnia 22 września 2003r.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 i art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
o zagospodarowaniu przestrzennym, w terminie 14 dni po okresie wyłożenia, tj. do dnia 06 października 2003r. przysługiwało zainteresowanym prawo wniesienia protestów i zarzutów do w/w projektu planu.

Pan Czesław Krakowski w dniu 08.10.2003r. złożył pismo określone jako protest, w którym zakwestionował zaprojektowane poszerzenie ulicy Gościniec, oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem 9KL1/2, kosztem działek, których jest właścicielem. Powyższe, zdaniem wnoszącego będzie miało niekorzystne dla niego skutki w postaci znacznego zajęcia gruntów oraz uciążliwości komunikacyjnych.

Pismo zostało uznane jako zarzut do przedmiotowego projektu planu, jednak z przyczyn formalno-prawnych, tj. z  powodu uchybienia terminu do jego wniesienia, zarzut winien być odrzucony.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 23 marca 2004, godzina 09:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 070
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji