UCHWAŁA NR 341/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr 430/XIX/99 Rady Miasta Płocka z dnia 23 listopada 1999 roku w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji podmiotom realizującym zadania miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 341/XVIII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 9 grudnia 2003 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 430/XIX/99 Rady Miasta Płocka z dnia 23 listopada 1999 roku  w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji podmiotom realizującym zadania miasta Płocka.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806), art. 118 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku, poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 189, poz. 1851)  Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1


W  Uchwale  Nr 430/XIX/99 Rady Miasta Płocka z dnia 23 listopada 1999 roku w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji podmiotom realizującym zadania miasta Płocka wprowadzić następujące zmiany:

1) w Rozdziale III § 3 otrzymuje brzmienie:
1.Rada Miasta w uchwale budżetowej ustala wysokość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych.
2.Szczegółowego podziału kwot ustalonych przez Radę Miasta w uchwale budżetowej dokonuje Prezydent Miasta w toku wykonywania budżetu.

2) w Rozdziale VI § 7 otrzymuje brzmienie:
Szczegółowe warunki udzielania dotacji na zadania określone uchwałą ustala umowa, po dokonaniu podziału określonego w § 3 pkt 2.

3) w Rozdziale VI § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
Wykaz podmiotów, które uzyskały dotacje ogłasza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

§ 2


Pozostałe zapisy  Uchwały Nr 430/XIX/99 Rady Miasta Płocka z dnia 23 listopada 1999 roku w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji podmiotom realizującym zadania miasta Płocka nie ulegają zmianie.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 15 grudnia 2003, godzina 11:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 247
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji