Uchwała Nr 942/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 869/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2006.

Uchwała Nr 942/LVI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 maja 2006 roku
 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 869/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2006.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust 2 Ustawy z dnia 26 października  1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 i Nr 167 poz. 1372, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 719 i Nr 122 poz. 1143 oraz Dz.U. z 2004r. Nr 29 poz. 257, Nr 99 poz. 1001, Nr 152 poz. 1597, Nr 273 poz. 2703, Dz.U.z 2005r. Nr 23 poz. 186, Nr 132 poz. 1110, Nr 155 poz. 1298, Nr 179 poz. 1485) oraz  art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. Z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Dz.U. z 2004r. 116 poz. 1203, Dz.U. Z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Z 2006r. Nr 17 poz. 128)
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 869/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005r., wprowadza się  zmiany:
1. na str. 16 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 869/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005r.
- Lp. 2 otrzymuje brzmienie:
„Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – kwota 1 142 900,00 zł, w tym:
- dysponentem do kwoty 216 500,00 zł jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku”.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Podstawę prawną działań gminnych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych stanowi Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późniejszymi zmianami). Na mocy art. 41 ust. 1 wymienionej Ustawy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.  Zgodnie z art. 41 ust. 2 realizacja wymienionych działań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006r. przyjęty Uchwałą Nr 869/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005r. uwzględnia realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. utworzenie i prowadzenie Hostelu – schroniska dla ofiar przemocy, który będzie prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku. W Budżecie Miasta Płocka na 2006r. zostały zabezpieczone środki finansowe przeznaczone na realizację wymienionego przedsięwzięcia – m.in. remont i adaptację budynku, pokrycie kosztu funkcjonowania.
Przekazanie środków finansowych na realizację ww. projektu nastąpi poprzez zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który zajmie się koordynacją działań. Powyższa zmiana wymaga wskazania w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wysokości kwoty, której dysponentem będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku.  
Nadzór merytoryczny nad realizacją przedsięwzięcia, na które zostało przydzielone dofinansowanie, sprawowany jest przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, który koordynuje realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 02 czerwca 2006, godzina 09:50)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 393
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji