projekty uchwał
Sesja XXXVI - 25-06-2013

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 25 czerwca 2013 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miasta Płocka.

Do pobrania: projekty uchwał

Porządek obrad
1/ Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka za 2012 rok.
4/ Polityka mieszkaniowa – podsumowanie kilkumiesięcznego okresu funkcjonowania nowego regulaminu i systemu punktowego przyznawania mieszkań komunalnych. Pozostałe elementy polityki mieszkaniowej – ocena, konieczne zmiany. Informacja na temat mieszkalnictwa w Płocku zgodna z danymi przekazywanymi do Systemu Analiz Samorządowych w Poznaniu
– porównanie danych z lat 2010 – 2012 oraz z innymi miastami porównywalnymi wielkością do Płocka.
5/ Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku w I połowie 2013 r. oraz o planowanych działaniach, mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym i w drugiej połowie 2013 r.
6/Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28.05.2013 roku.
7/Podjęcie uchwał w sprawach:


Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy – Miasto Płock wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2012 rok:
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2012 rok,
b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Miasto Płock,
c) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
d)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez Prezydenta Miasta Płocka sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2012 rok,
2. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2012 rok:
a)stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Płocka za 2012 rok,
b)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Płocka wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta,
3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2013 – 2050,
4. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013,
5. zmiany uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej,
6. zmiany uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego,
7. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka,
8. wyrażenia zgody na zawarcie z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia dotyczącego udzielenia dotacji na realizację powierzonego zadania edukacyjnego w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w 2013 roku,
9. przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie miasta Płocka na lata 2013-2015”,
10. utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 z siedzibą w Płocku i nadania mu Statutu,
11. wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
12. stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Płock,
13. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia partnerskiego w realizowanym projekcie innowacyjnym, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
14. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku przy al. Jachowicza oznacz. nr ewid. działki 357 o pow. 2710 m2,
15. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Płock a Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w sprawie: warunków współdziałania
Gminy Miasto Płock oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie przekazania zarządzania drogą wojewódzką nr 567 na odcinku od km 2+410 do km 2+480, położonej na terenie Gminy Radzanowo,
16. ustalenia nazwy ulicy,
17. udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego,
18. skargi Anny i Kazimierza Bromka zam. w Płocku na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
8/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/ Interpelacje i zapytania radnych.
11/ Odpowiedzi na interpelacje.
12/ Sprawy różne.
13/ Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Miasta Płocka.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (wtorek, 18 czerwca 2013, godzina 10:22)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 967
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji