UCHWAŁA Nr 821/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA  Nr 821/LVII/10
RADY  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 28 września 2010 roku

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach  i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ).

RADA MIASTA PŁOCKA  uchwala co następuje:

 § 1
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów:

a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł. od  1m2 powierzchni,
b)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15zł.  
od 1 ha powierzchni,
c)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego  -  0,24 zł.  od  1m2 powierzchni,

2. Od budynków lub ich części:

a)mieszkalnych  –  0,51 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,05 zł. od 1 m2 powierzchni  użytkowej,
c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym -  9,82  zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
d)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,27 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
e)pozostałych:
- o powierzchni nie przekraczającej 12 m2,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  – 3,44 zł. od 1 m2 powierzchni  użytkowej,
- o powierzchni  powyżej 12 m2,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  -  6,88 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. Od budowli – 2% ich wartości.
 § 2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Płocka.

  § 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

 §  4
Traci moc Uchwała Nr 604/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga  

 


UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

 

Uprawnienia Rady Gminy do ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wynikają z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613). Górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych dwóch kwartałów roku, w którym stawki ulegają podwyższeniu, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Minister właściwy ds. finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej “Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych na każdy  rok podatkowy.
Na rok 2011 maksymalne stawki podatkowe wzrosły przeciętnie o 2,60 % w porównaniu do roku ubiegłego. W związku z powyższym proponuje się przyjąć je w określonych przez Ministra Finansów wysokościach, dokonuj?c zmniejszenia stawek w następujących pozycjach:

pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  -  0,24 zł.  od  1m2 powierzchni (stawka maksymalna wynosi 0,41 zł. od 1 m2),
budynków mieszkalnych  –  0,51 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej (stawka maksymalna wynosi 0,67 zł. od 1 m2),
od budynków pozostałych o powierzchni nie przekraczającej 12 m2, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  -  3,44 zł. od 1 m2 powierzchni  użytkowej (stawka maksymalna wynosi 7,06 zł. od 1 m2).
od budynków pozostałych o powierzchni  powyżej 12 m2, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  -  6,88 zł. od 1 m2 powierzchni  użytkowej (stawka maksymalna wynosi 7,06 zł. od 1 m2).

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 29 września 2010, godzina 11:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 964
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji