Uchwała Nr 898/LIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2006 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 834/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez miasto Płock.

Uchwała Nr 898/LIII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 21 lutego 2006 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 834/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez miasto Płock.

Na podstawie art. 14 ust. 5  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 i z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 834/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez miasto Płock § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2006 r. i ma zastosowanie do naliczania odpisów za luty 2006r.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

 


Uzasadnienie

Według pierwotnej treści uchwały, w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzice mieli otrzymywać zwrot nadpłaconych kwot za żywienie (koszt surowców) w formie odpisów przy naliczaniu opłat za następny miesiąc za wszystkie dni nieobecności z wyjątkiem pierwszego dnia ciągłej nieobecności. Zmiana treści uchwały ma na celu umożliwienia zwrotu kosztów surowców do przygotowania posiłków również za pierwszy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

Zmiana ta została zainicjowana przez dyrektorki przedszkoli działające pod wpływem postulatów składanych przez rodziców dzieci. Z wyjaśnień dyrektorek przedszkoli wynika, iż możliwe jest planowanie zakupów produktów żywnościowych do przygotowania posiłków w godzinach przedpołudniowych na dany dzień, kiedy już znana jest frekwencja dzieci.

W związku z wątpliwościami rodziców dotyczącymi interpretacji przepisów uchwały i próbami dowolnej, niezgodnej z intencjami i przepisami interpretacji treści uchwały oraz jej uzasadnienia do niniejszej uchwały dołącza się nowe uzasadnienie.

Miesięczna opłata za przedszkole składać się będzie z 2 części:
I. Opłata stała  - 50,-zł
(za świadczenia wykraczające poza realizację podstawy programowej, o której mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 i z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400). W przypadku dzieci zapisanych do grup „0”, w których realizowana jest wyłącznie podstawa programowa, rodzice nie ponoszą kosztów opłaty stałej (dotyczy dzieci sześcioletnich z czasem pobytu nie przekraczającym zwykle 5 godzin). Dzieci te będą mogły korzystać z obiadu, ponosząc koszty surowców zużytych do jego przygotowania. Przyjmuje się, że koszty surowców zużywanych do obiadu stanowią ½ dziennej stawki żywieniowej.

II. Opłata za żywienie (dzienna stawka żywieniowa razy ilość dni żywieniowych w danym miesiącu):
W dotychczasowej praktyce przeciętny koszt surowców zużywanych do przygotowania posiłków wynosił 4,- zł dziennie:
     3 posiłki  -  4,00 zł.
     1 posiłek, obiad  – 2,00 zł.
III Łączna opłata za przedszkole po przyjęciu uchwały wyniesie:
1. Od dzieci sześcioletnich, w grupach „0” spełniających obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, nie korzystających z wyżywienia z czasem pobytu w przedszkolu przeznaczonym wyłącznie na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie przekraczającym 5 godzin, nie pobiera się żadnej opłaty. Dzieci te muszą być przyprowadzane i odbierane z przedszkola o ściśle określonej godzinie zgodnie z harmonogramem zajęć przedszkola.
2. Dzieci z grup „0” wymienione w pkt 1 mają możliwość korzystania z obiadu po kosztach surowców zużytych do przygotowania posiłków w wysokości około 21 x 2,-zł = 42,-zł (w zależności od liczby dni pracy przedszkola w miesiącu). Należy przy tym zaznaczyć, iż możliwość ta istnieje wyłącznie dla dzieci zapisanych do grup „0” w przedszkolach, w których grupy „0” istnieją.
3. Pozostałe dzieci zapisane do przedszkoli, w wieku od 3 do 6 lat włącznie, nie wymienione w punkcie 1 lub 2 korzystają z pełnego wyżywienia oraz mają prawo do pobytu w przedszkolu w godzinach od 6.00 do 16.30. W czasie tego pobytu realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz inne zadania opiekuńczo-wychowawcze. Rodzice tych dzieci ponoszą pełną odpłatność w wysokości: 50,- zł + 21 x 4zł = 134,- zł. Rodzice dzieci zapisanych do tych oddziałów nie mają możliwości ograniczania czasu pobytu dziecka celem uniknięcia opłaty stałej.

Opłaty określone wyżej nie zawierają kosztów zajęć dodatkowych, a w szczególności nauki języków obcych, rytmiki  i innych zajęć organizowanych w przedszkolach za zgodą lub na życzenie rodziców. Zajęcia te opłacane są przez rodziców odrębnie, zwykle do 20zł miesięcznie za jeden rodzaj zajęć. Pomieszczenia do dodatkowych zajęć udostępniane są nieodpłatnie.

W przypadku nieobecności dziecka, niezależnie od okresu i przyczyny nieobecności, odpisywane będą (przy opłatach za następny miesiąc) nadpłacone opłaty za żywienie. Kwoty odpisu równe będą iloczynowi liczby dni nieobecności dziecka w poprzednim miesiącu i dziennej stawki żywieniowej.

Opłata stała odpisywana będzie wyłącznie w przypadkach ciągłej nieobecności usprawiedliwionej np. z powodu choroby, ferii letnich i zimowych oraz innych ważnych okoliczności rodzinnych (o tym czy nieobecność należy uznać za usprawiedliwioną rozstrzygał będzie dyrektor przedszkola), trwającej dwa tygodnie lub dłużej. Przy proporcjonalnym naliczniu opłaty stałej za część miesiąca należy brać pod uwagę wyłącznie dni pracy przedszkola.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 23 lutego 2006, godzina 10:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 235
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji