UCHWAŁA NR 649/XXXVIII/2013 z dnia 24 września 2013 roku
zmieniająca uchwałę nr 768/LIII/10 Rady Miasta Płocka z 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.


UCHWAŁA NR 649/XXXVIII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 września 2013 roku


zmieniająca uchwałę nr 768/LIII/10 Rady Miasta Płocka z 29 czerwca  2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2013 r. poz. 595 i poz. 645), art. 223  ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183,  Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707 oraz z 2012 roku poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale nr 768/LIII/10 Rady Miasta Płocka z 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, zmienionej uchwałami nr 47/V/11 z 25 stycznia 2011 r., nr 91/VIII/2011 z 29 marca 2011 r. oraz nr 264/XVII/2011 z 29 listopada 2011 r., w § 2 dodaje się punkt 16 w brzmieniu: „16) wpłaty za wypożyczenie instrumentów muzycznych stanowiących własność szkoły.”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący   
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 25 września 2013, godzina 10:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 009
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji