UCHWAŁA NR 335/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku
w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR 335/XVIII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 9 grudnia 2003 roku

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591, zmiana z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, zmiana z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568) w związku z art.10, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 9 z 2002r., poz. 84 zmiana z 2002 roku Dz.U.Nr 200, poz. 1683, zmiana z 2003 roku Dz. U. Nr 96, poz. 874; Dz. U. Nr 110, poz. 1039; Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ) oraz art. 55 ustawy z dnia 23 października 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 203 z 2003 roku, poz. 1966) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( Monitor Polski Nr 51 z 2003 roku, poz. 804) a także Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004 roku ( Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów Nr 15 z 2003 roku, poz. 83 ) RADA MIASTA PŁOCKA uchwala co następuje :

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :

Lp.

Treść

Stawki podatku na rok 2004

1

2

5`

1.

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

b/ powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

514,00

926,00

1.128,00

2.

od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej :

a/ o liczbie osi - dwie

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton:

- równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton:

- równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton:

- równej lub wyższej niż 15 ton:

b/ o liczbie osi - trzy

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton:

- równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton:

- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton:

- równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony

- równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton

- równej lub wyższej niż 25 ton.

c/ o liczbie osi - cztery i więcej

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton:

- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton:

- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton:

- równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton:

- równej lub wyższej niż 31 ton.1.750,00

1.750,00

1.750,00

1.750,001.852,00

1.852,00

1.852,00

1.852,00

1.962,00

1.962,002.052,00

2.052,00

2.052,00

2.314,00

2.314,00

3.

od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej :

a/ o liczbie osi - dwie

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton:

- równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton:

- równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton:

- równej lub wyższej niż 15 ton:

b/ o liczbie osi - trzy

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton:

- równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton:

- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton:

- równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony

- równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton

- równej lub wyższej niż 25 ton.

c/ o liczbie osi - cztery i więcej

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton:

- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton:

- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton:

- równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton:

- równej lub wyższej niż 31 ton.1.750,00

1.750,00

1.750,00

1.750,001.852,00

1.852,00

1.852,00

1.852,00

1.962,00

1.962,002.052,00

2.052,00

2.052,00

2.452,80

2.452,80

4.

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a/ od 3,5 ton i poniżej 5,5 ton

b/ od 5,5 ton i poniżej 9 ton

c/ od 9 ton i poniżej 12 ton1.128,00

1.238,00

1.338,00

5.

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą , z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne , o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a/ o liczbie osi – dwie

- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25 ton:

- równej lub wyższej niż 25 ton i mniejszej niż 31 ton:

- równej lub wyższej niż 31 ton:

b/ o liczbie osi – trzy

- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie:

- powyżej 36 ton i mniejszej niż 40 ton:

- równej lub wyższej niż 40 ton

1.650,00

1.650,00

1.650,00

1.750,001.750,00

2.314,00

2.314,00

6.

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a/ o liczbie osi – dwie

- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25 ton:

- równej lub wyższej niż 25 ton i mniejszej niż 31 ton:

- równej lub wyższej niż 31 ton:

b/ o liczbie osi – trzy

- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie:

- powyżej 36 ton i mniejszej niż 40 ton:

- równej lub wyższej niż 40 ton:

1.650,00

1.650,00

1.650,00

1.937,761.750,00

2.314,00

2.548,65

7.

od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton:1.128,00

8.

od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a/ o liczbie osi – jedna

- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :

- równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25 ton:

- równej lub wyższej niż 25 ton:b/ o liczbie osi – dwie

- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 28 ton :

- równej lub wyższej niż 28 ton i mniejszej niż 33 ton:

- równej lub wyższej niż 33 tony do 36 ton włącznie:

- powyżej 36 ton i mniejszej niż 38 ton:

- równej lub wyższej niż 38 ton:

c/ o liczbie osi – trzy

- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie:

- powyższej 36 ton

724,00

826,00

826,00

1.046,00

1.046,00

1.146,00

1.146,00

1.146,001.146,00

1.258,00

9.

Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a/ o liczbie osi – jedna

- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :

- równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25 ton:

- równej lub wyższej niż 25 ton:

b/ o liczbie osi – dwie

- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 28 ton :

- równej lub wyższej niż 28 ton i mniejszej niż 33 ton:

- równej lub wyższej niż 33 tony do 36 ton włącznie:

- powyżej 36 ton i mniejszej niż 38 ton:

- równej lub wyższej niż 38 ton:

c/ o liczbie osi – trzy

- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie:

- powyższej 36 ton:724,00

826,00

826,001.046,00

1.046,00

1.146,00

1.510,00

1.510,001.258,00

1.282,00

10.

Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a/ mniejszej niż 30 miejsc

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.006,00

1.660,00

§ 2

  1. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 rokiem stawki podatku zwiększa się i określa w wysokości:

Lp.

Treść

Stawki podatku na rok 2004

1

2

5

1.

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

- od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie

- od 5,5 tony do 9 ton włącznie

- od 9 ton do poniżej 12 ton

524,00

1.006,00

1.208,00

2.

Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony

- od 5,5 tony i poniżej 9 ton

- od 9 ton i poniżej 12 ton1.228,00

1.338,00

1.440,00

3.

Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton1.208,00

4.

Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

- mniej niż 30 miejsc

- równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.056,00

1.670,00  1. Dla pojazdów, określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:Lp.

Treść

Stawki podatku na rok 2004

1

2

4

1.

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

- od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie

- od 5,5 tony do 9 ton włącznie

- od 9 ton do poniżej 12 ton

504,00

806,00

1.006,00

2.

Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony

- od 5,5 tony i poniżej 9 ton

- od 9 ton i poniżej 12 ton1.006,00

1.108,00

1.208,003.

Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton1.108,00
4.

Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

- mniej niż 30 miejsc

- równej lub wyższej niż 30 miejsc

906,00

1.550,00

§ 3

Podatek należy uiszczać bez wezwania w kasie Urzędu Miasta lub placówkach pocztowych i bankach na konto Urzędu Miasta.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr 58/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/IV/02 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2003 oraz Uchwała 22/IV/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2003.Przewodniczący

Rady Miasta PłockaStanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 15 grudnia 2003, godzina 11:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 086
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji