Uchwała Nr 113/IX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 21 maja 2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2002 rok.
Uchwała Nr 113/IX/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 21 maja 2003 rokuw sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2002 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U Nr 62 poz. 558, Dz. U. 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 12 pkt. 6 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592, z 2002 Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 200, poz.1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806), art.136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003 roku, poz.148), Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 372/XVI/99 z dnia 7 września 1999 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji przedstawianej przez Zarząd Miasta Płocka Radzie Miasta Płocka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze oraz procedury przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Płocka zmienionej Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 913/XLIV/01 z dnia 25 września 2001 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 372/XVI/99 z dnia 7 września 1999 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji przedstawianej przez Zarząd Miasta Płocka Radzie Miasta Płocka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze oraz procedury przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Płocka, Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.

W wyniku rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2002 rok oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka dotyczącym absolutorium dla Prezydenta Miasta Płocka, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie i Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w sprawie przedłożenia przez Prezydenta sprawozdania – udzielić absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2002 rok.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 21 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:37)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 343
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji