UCHWAŁA NR 50/IV/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasta Płocka, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

UCHWAŁA NR 50/IV/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 27 stycznia 2015 roku

        

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasta Płocka, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 6c ust. 2 ustawy z  dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§ 1

Postanawia się o odbieraniu przez Gminę-Miasto Płock odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Płocka, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne od dnia 1 lipca 2015 r.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, jednak nie wcześniej niż 1 lipca 2015 r. 

 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Płocka

 

Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 28 stycznia 2015, godzina 14:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 062
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji