UCHWAŁA Nr 634/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku
w sprawie: wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

UCHWAŁA Nr 634/XXXV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2004 roku


w sprawie: wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku, poz.148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U Nr 65 poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189,poz. 1851 z 2004 roku Dz. U. Nr 19, poz.177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Dz. U. Nr 123 poz. 1291, Dz. U. Nr 210, poz. 2135) - Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Ustalić wykaz oraz plan finansowy planowanych wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w § 1 zawiera Załącznik Nr 1.

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2005 rok.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2005 roku.

§ 5

Uchwała wraz z Załącznikiem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 04 stycznia 2005, godzina 09:43)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 140
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji