Uchwała Nr 378/XXI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku
w sprawie: udzielenia poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. na realizację zadania pn.„Osiedle mieszkaniowe – dwa budynki mieszkalne w Płocku przy ulicy Kochanowskiego 13”.

UCHWAŁA Nr 378/XXI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia  24 lutego 2004 roku


w sprawie: udzielenia poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. na realizację zadania pn.„Osiedle mieszkaniowe – dwa budynki mieszkalne w Płocku przy ulicy Kochanowskiego 13”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.”i” ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984,Dz.U. Nr 153, poz. 1271 Dz. U. Nr  214, poz. 1806, z 2003 Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz.1568), art. 113 ust. 1 i art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15. z 2003 roku, poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65, poz.594, Dz. U. Nr 96, poz.874, Dz. U. Nr 166, poz.1611, Dz. U. 189, poz.1851) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1


Udzielić poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu  zaciągniętego kredytu przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Płocku do kwoty 7.023.298,00 zł. ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na realizację zadania pn. „Osiedle mieszkaniowe – dwa budynki mieszkalne w Płocku przy ulicy Kochanowskiego 13”.

 
§ 2


Poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia do dnia 31.12.2038 roku.


§ 3


Pokrycie ewentualnej spłaty zadłużenia nastąpi z dochodów własnych Gminy.

§ 4


Uchwała niniejsza stanowi podstawę do dokonania zgodnych z § 2 tejże uchwały zapisów w uchwałach budżetowych w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2038 roku.


§ 5


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6

       
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 


U Z A S A D N I E N I E


W związku z zaspakajaniem potrzeb mieszkaniowych Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  TBS Sp z o. o. planuje rozpoczęcie inwestycji pn.”Osiedle mieszkaniowe – dwa budynki mieszkalne w Płocku przy ulicy Kochanowskiego 13”.


Dla realizacji ww. zadania Spółka Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS planuje zaciągnięcie  kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Zgodnie z wymaganiami banku wnioskodawca przedstawia propozycję zabezpieczenia spłaty kredytu do wysokości  130% wnioskowanej kwoty.

W związku z powyższym spółka wnioskuje o udzielenie poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 7.023.298,00 zł. na okres kredytowania tj. do 31.12.2038 roku. 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 02 marca 2004, godzina 08:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 015
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji