U C H W A Ł A Nr 54/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 834/XLI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2001r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej.
Uwaga: Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały.


U C H W A Ł A Nr 54/VI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2003 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr 834/XLI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2001r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz.1085 , Nr 115, poz. 1229, Nr 154 , poz. 1804, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 130, poz. 1112 i Nr 25, poz. 253) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 241, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806) oraz projektu Budżetu Miasta Płocka na rok 2003 - Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1

W uchwale Nr 834/XLI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2001r. § 1 otrzymuje brzmienie: „Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku określonego granicami: od zachodu – wschodnia granica działki o nr ew. 116/1 do wysokości północnej granicy działki o nr ew. 117/1, od północy – północna granica działek o nr ew. 117/1, 117/2, 117/3, 117/4, 117/5, 117/8, 118/8, 118/7, 118/6, 118/5, 118/11, 118/12, 118/9, 118/8, od wschodu – zachodnia granica działki o nr ew. 67 (ulica Kutnowska) i wschodnie granice działek o nr ew. 450, 454/2 i od południa - granica miasta Płocka.
Granica opracowania oznaczona na załączniku graficznym w skali 1:2000 kolorem czarnym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Jako źródło finansowania ustala się projekt Budżetu Miasta Płocka na rok 2003 – dział 710, rozdział 71004, § 4300 (zadanie nr 1 – plany zagospodarowania przestrzennego).


§ 3

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 663
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji