UCHWAŁA Nr 568/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku
w sprawie uchylenia uchwały Nr 1014/XLIX/02 Rady Miasta Płocka w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie miasta Płocka obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju, ilości i asortymentu.

UCHWAŁA Nr 568/XXX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 września 2004 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr 1014/XLIX/02 Rady Miasta Płocka w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie miasta Płocka obowiązku  ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju, ilości i asortymentu.
  
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 14 i art.40 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 ) w związku z art. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 116, poz. 1208) i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

     
§ 1.

Uchyla się uchwałę Nr 1014/XLIX/02 Rady Miasta Płocka w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie miasta Płocka obowiązku  ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju, ilości i asortymentu.

§ 2.

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od 25 lipca
2004 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 05 października 2004, godzina 07:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 173
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji