UCHWAŁA NR 98/VI/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

UCHWAŁA NR 98/VI/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 31 marca 2015 roku

 

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013  r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. Poz. 1399 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W celu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1 lub 2.

§ 2

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny stawka wynosi 11 zł miesięcznie za  mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

2. Określa się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 16 zł miesięcznie za mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

§ 3

1. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Wzór deklaracji, o których mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

 

§ 5

Traci moc uchwała nr 513/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Płocka

 

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 01 kwietnia 2015, godzina 12:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 480
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji