UCHWAŁA Nr 290/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w 2003 roku przedsięwzięcia pn. "Zakup sześciu autobusów dla Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Płocku - II etap".

UCHWAŁA Nr 290/XV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia  29 września 2003 roku

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
  Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w 2003 roku
  przedsięwzięcia pn. "Zakup sześciu autobusów dla Komunikacji Miejskiej    
  Spółka z o.o. w Płocku   -  II etap".


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 10 w związku z art. 54 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717) - Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1
Zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie preferencyjną pożyczkę długoterminową do kwoty 2.300.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2003 roku przedsięwzięcia pn. "Zakup sześciu autobusów dla Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Płocku - II etap".


§ 2
Źródłem spłaty pożyczki w latach 2004 - 2008 będą dochody budżetu miasta Płocka z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.


§ 3
Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki o której mowa w § 1 zgodnego z wymaganiami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

§ 4
Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do zawarcia w imieniu miasta Płocka umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

§ 5
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki
      

U Z A S A D N I E N I E

Prezydent Miasta Płocka wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o udzielenie pożyczki do kwoty 2.300.000,00 zł. na dofinansowanie w 2003 roku zakupu przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z o.o. 6 sztuk autobusów.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił Urzędowi Miasta Płocka promesy przyznania wnioskowanej pożyczki.
Wobec powyższego zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Miasta Płocka  Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW.
Realizacja powyższego zadania pozwoli na zahamowanie procesu starzenia taboru autobusowego oraz utrzymanie taboru autobusowego na dotychczasowym poziomie. Ponadto zakup nowych autobusów przyczyni się do zmniejszenia ilości substancji toksycznych wydalanych do atmosfery przez autobusy, co wpłynie korzystnie na poprawę stanu czystości powietrza w mieście.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 06 października 2003, godzina 14:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 245
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji