Uchwała Nr 917/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku
w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Gozdowo na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2006 mieszkańców Gminy Gozdowo.

Uchwała Nr 917/LIV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2006 roku

w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Gozdowo na poczet pokrycia kosztów  pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2006 mieszkańców Gminy Gozdowo.

Na podstawie art.10 ust. 2, art.18 ust. 2 pkt.12 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  z 2003r.  Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568,  z 2004r. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128) i art. 167 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420)Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć od Gminy Gozdowo pomoc finansową w wysokości 1 750,00 (jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt) złotych na poczet opłat związanych z pobytem osób w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Gozdowo w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w 2006 roku.

§ 2

1. Szczegółowe warunki przyjęcia pomocy finansowej określone zostaną w porozumieniu Gminy Płock i Gminy Gozdowo.
2. Do zawarcia porozumienia upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka. 

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga          
 


UZASADNIENIE

W styczniu 2006r. Gmina Płock wystąpiła ponownie do miast/gmin sąsiadujących, których mieszkańcy są pacjentami Izby Wytrzeźwień w Płocku (Bielsk, Bodzanów, Brudzeń, Bulkowo, Drobin, Duninów, Gozdowo, Gąbin, Mała Wieś, Mochowo, Pacyna, Radzanowo, Rościszewo, Sanniki, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Szczutowo, Słubice, Słupno, Wyszogród, Zawidz, Łąck, Gostynin, Sierpc) z propozycją partycypacji w kosztach funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Płocku.
Wolę udzielenia pomocy finansowej na poczet pokrycia kosztów pobytu swoich mieszkańców w Izbie Wytrzeźwień w Płocku wyraziła Gmina Gozdowo, która zgodnie z Uchwałą Nr 230/XXXIV/2006 Rady Gminy w Gozdowie z dnia 24 lutego 2006r. przeznaczyła na powyższy cel kwotę w wysokości 1 750,00 (jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt) złotych.
W związku z powyższym konieczne jest podjęcie stosownej uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie przyjęcia powyższej pomocy finansowej od Gminy Gozdowo.
Szczegółowe zasady realizacji powyższego zobowiązania zostaną określone w stosownym porozumieniu zawartym przez Prezydenta Miasta Płocka i Wójta Gminy Gozdowo.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 04 kwietnia 2006, godzina 10:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 336
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji