UCHWAŁA Nr 587/XLI/09 z dnia 29 września 2009 roku
w sprawie: zmiany dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2007–2013”

UCHWAŁA Nr 587/XLI/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 2009 roku

w sprawie: zmiany dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2007–2013”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr. 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753),
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje: 


§1

W dokumencie pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2007–2013” stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia          28 czerwca 2005 roku zmieniony Uchwałą Nr 525/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. w załączniku nr 1 do LPR pn. Wykaz projektów realizowanych w latach 2007-2013 w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji :
1) w Tabeli 1 w wierszu dotyczącym projektu pn. Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej pozycja Wartość dofinansowania z EFRR przyjmuje brzmienie „15 136 403 zł”;
2) w Tabeli 1 w wierszu dotyczącym projektu pn. Rewitalizacja zabytkowych kamienic położonych przy Placu Stary Rynek 21, 23  zmianie ulegają następujące pozycje i przyjmują odpowiednio brzmienie:
a) Nazwa projektu - „Rewitalizacja zabytkowych kamienic położonych przy Starym Rynku 21 i 23 w Płocku z przeznaczeniem na publiczne centrum wystawienniczo- edukacyjne – etap I”,
b) Wartość całkowita projektu  - „10 089 012 zł”,
c) Wartość dofinansowania z EFRR - „8 575 661 zł”;
3) w Tabeli 1 w wierszu dotyczącym projektu pn. Rewitalizacja Zespołu Zabytkowego Fara wraz z zagospodarowaniem terenu zmianie ulegają następujące pozycje i przyjmują odpowiednio brzmienie:
a) Nazwa projektu – „Rewitalizacja Zespołu Zabytkowego Fara w Płocku wraz z otoczeniem”,
b) Wartość całkowita projektu – „7 040 800 zł”,
c) Wartość dofinansowania z EFRR – „5 827 930 zł”;
4) w Tabeli 3 w wierszu dotyczącym projektu pn. Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Sienkiewicza 43 pozycja Opis projektu przyjmuje brzmienie „Remont pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.”;
5) w Tabeli 4 wykreśla się poz. 48;
6) w Tabeli 1 do wykazu projektów realizowanych na Osiedlu Kolegialna pod pozycją 5 dopisuje się nowy projekt pn. Remont budynku Parafii Prawosławnej w Płocku przy ul. Kościuszki 18 wraz z mikropalowaniem skarpy zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały
2. w załączniku nr 2 do LPR pn. Opisy szczegółowe projektów planowanych do realizacji z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
1) opis szczegółowy projektu pn. Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;
2) opis szczegółowy projektu pn. Rewitalizacja zabytkowych kamienic położonych przy Placu Stary Rynek 21, 23 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;
3) opis szczegółowy projektu pn. Rewitalizacja Zespołu Zabytkowego Fara wraz z zagospodarowaniem terenu przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;
4) w ramach Rewitalizacji Osiedla Kolegialna po opisie szczegółowym projektu pn. Renowacja części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Nowy Rynek 14 wprowadza się opis szczegółowy projektu pn. Remont budynku Parafii Prawosławnej w Płocku przy ul. Kościuszki 18 wraz z mikropalowaniem skarpy zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

UZASADNIENIE

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2007–2013 zatwierdzony Uchwałą Nr 525/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26.05.2009 r. to dokument, który zawiera charakterystykę obszarów zdegradowanych przeznaczonych do odnowy oraz informacje na temat planowanych na tych obszarach projektów. Beneficjent, który planuje realizację przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2009, Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu, Działanie 5.2 Rewitalizacja miast musi uzyskać akceptację jednostki samorządu terytorialnego poprzez wpis projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w dniu 5.05.2009 r. ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu, Działanie 5.2. Rewitalizacja miast. W ramach w/w konkursu w terminie do 4.06.2009 r. złożone zostały wnioski o dofinansowanie 3 projektów ujętych w LPR. Niniejszą uchwałą uaktualnia się informacje zawarte w LPR z danymi przedłożonymi we wnioskach aplikacyjnych:
• Gminy – Miasta Płock o dofinansowanie projektu pn. Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej;
• Towarzystwa Naukowego Płockiego o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowych kamienic położonych przy Starym Rynku 21 i 23 w Płocku z przeznaczeniem na publiczne centrum wystawienniczo – edukacyjne – etap I”;
• Rzymskokatolickiej Parafii Św. Bartłomieja o dofinansowanie projektu pn „Rewitalizacja Zespołu Zabytkowego Fara w Płocku wraz z otoczeniem”.

W dniu 25.05.2009 r. Parafia Prawosławna Przemienienia Pańskiego złożyła wniosek o wpisanie do LPR projektu pn. Remont budynku Parafii Prawosławnej w Płocku przy ul. Kościuszki 18 wraz z mikropalowaniem skarpy. Parafia Prawosławna mając na względzie dbałość o stan zabytkowego obiektu, w którym zlokalizowana jest Cerkiew prawosławna zamierza podjąć działania na rzecz wykonania gruntownych prac remontowych z wykorzystaniem środków unijnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 01 października 2009, godzina 08:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 463
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji