UCHWAŁA NR 501/XXXV/09 z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie: nadania imienia publicznemu gimnazjum.

UCHWAŁA NR  501/XXXV/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie: nadania imienia publicznemu gimnazjum.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 91 i art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458)  w związku z art. 5 ust. 5 i 5a, art. 58 ust.6 oraz art. 62 ust.1  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,  Nr 273, poz. 2703  i Nr 281, poz. 2781; z 2005r.  Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104: z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 91, Nr 216, poz. 1370; z 2009r. Nr 6, poz. 33) oraz § 1 ust. 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624; z 2002r. Nr 10, poz, 96; z 2003r. Nr 146, poz. 1416; z 2004r. Nr 66, poz. 606; z 2005r. Nr 10, poz. 75; z 2007r. Nr 35, poz. 222) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Gimnazjum Nr 1 w Płocku,  nadaje się imię „Książąt Mazowieckich”. Pełna nazwa szkoły brzmi:

Zespół Szkół Nr 1
Gimnazjum Nr 1 im. Książąt Mazowieckich
 w Płocku, ul. F. Piaska 5

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Uzasadnienie

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Nr 1 wystąpiły ze wspólnym wnioskiem o nadanie Gimnazjum Nr 1 imienia Książąt Mazowieckich:
"W roku szkolnym 2008/2009 społeczność Zespołu Szkół Nr 1 w Płocku w skład, którego wchodzi Gimnazjum Nr 1 i IV Liceum Ogólnokształcące z wielką powagą i odpowiedzialnością przystąpiła do realizacji planowanego od kilku lat nadania imienia dla gimnazjum. Zostały przedstawione trzy kandydatury: ksiącia Władysława Hermana, księcia Konrada Mazowieckego i i Książąt Mazowieckich. Dokonując wyboru, wzięto pod uwagę wiele czynników, między innymi związkami Płocka i Mazowsza z Polską za panowania Piastów, niemały wpływ na wybór patrona miał również fakt, że wchodzące w skład Zespołu IV Liceum Ogólnokształcące nosi imię Bolesława Krzywoustego.
Mazowsze weszło w skład państwa Mieszka I w X wieku; w latach 1037-1047, po śmierci Mieszka II w okresie tzw. powstania ludowego, Mazowsze znalazło się pod rządami Miecława. Głównym ośrodkiem państwa polskiego był wtedy Płock. W 1047r. przy ruskiej pomocy Kazimierz Odnowiciel ostatecznie przyłączył Mazowsze do Polski.W 1075r. Bolesław Śmiały założył w Płocku biskupstwo.W latach 1079-1138 centralnym ośrodkiem Mazowsza był Płock. Za rządów Władysława Hermana i Bolesława III Krzywoustego nasze miasto było uważane za jedną ze stolic książęcych.W latach 1138-1173 na mocy testamentu Bolesława III Mazowsze pozostawało pod rządami jego syna - Bolesława IV Kędzierzawego, który panował w Płocku jako książę mazowiecki, a od roku 1146 jako princeps. Po wygaśnięciu jego linii Mazowsze znalazło się pod rządami Kazimierza Sprawiedliwego, po którym panem tej ziemi został jego syn., Konrad Mazowiecki, który z kolei  w 1243 roku nadał je swemu synowi Siemowitowi. W XIII - XIV wieku w okresie rozbicia dzielnicowego na Mazowsze najeżdżają Prusowie i Litwini. W okresie walk o zjednoczenie państwa za Władysława Łokietka Mazowsze nie weszło w skład Polski, a księstwo płockie stało się lennem Czech. W 1313r. nastąpił podział Mazowsza na mniejsze dzielnice. W 1351r. Mazowsze stało się lennem Polski, a w 1370 - po śmierci Kazimierza Wielkiego - ustala się zwierzchność lenna Polski nad Mazowszem. Wtedy też Siemowit III zjednoczył całe Mazowsze.
Zależność lenną książąt mazowieckich przywrócił w 1387r. Władysław Jagiełło. Od XV wieku rozpoczęło się scalanie rozbitych na dzielnice obszarów Mazowsza i wcielanie ich, po wymarciu panujących książąt, do Korony, np. w 1462 wcielono Gostynin, w 1476 - Sochaczew, a w 1495 - Płock. Ostatecznie całe Mazowsze włączono do Polski w 1526 roku.
Po przeprowadzonych głosowaniach postanowiono, iż Gimnazjum Nr 1 będzie nosiło imię Książąt Mazowieckich.
Decyzja nadania imienia Gimnazjum jest wynikiem przyjętej przez Zespół Szkół nr 1 w Płocku strategii rozwoju, zakładającej, że placówki wchodzące w jego skład będę miały jednorodny charakter i niejako uzupełniały się. Dążymy bowiem do wypracowania spójnej polityki oświatowej, dzięki której stosunkowo dużo absolwentów gimnazjum będzie kontynuować naukę w IV LO im. Bolesława Krzywoustego, co przyczyni się do ukształtowania tożsamości placówki i wyróżni ją spośród innych istniejących w naszym mieście. Tym samym mamy nadzieję na wzmocnienie pozycji Zespołu Szkół nr 1 w Płocku. Posiadanie patrona pozwoli Gimnazjum wejść do rodziny szkół o tym samym imieniu, co zaowocować powinno nawiązaniem kontaktów oraz pozyskaniem do współpracy instytucji i osób związanych z Patronem a uczniom otworzy możliwość wzięcia udziału i inicjowania działań mających na celu promocję miasta i regionu. W pracy wychowawczej szkoły eksponowany szacunek dla historii i tradycji, odpowiedzialności i konsekwencji w działaniu wzmocni tożsamoścć młodych płocczan, ich poczucie dumy i identyfikowania się z wartościami reprezentowanymi przez Patrona, co jest szczególnie ważne w obliczu kryzysu wartości, procesu unifikacji kultury i zanikania więzi z Małą Ojczyzną."

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 01 kwietnia 2009, godzina 14:06)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 490
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji