U C H W A Ł A Nr 49/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku
w sprawie: protestu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Parcele” w Płocku wniesionego przez Pana Jana Pogroszewskiego.
U C H W A Ł A Nr 49/VI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2003 rokuw sprawie: protestu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu „Parcele” w Płocku wniesionego przez Pana Jana Pogroszewskiego.


Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz.1085 , Nr 115, poz. 1229, Nr 154 , poz. 1804, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 130, poz. 1112 i Nr 25, poz. 253) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) po rozpatrzeniu protestu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Parcele” w Płocku, wniesionego w dniu 10 października 2002r. przez Pana Jana Pogroszewskiego – Rada Miasta Płocka postanawia:

§1
Odrzucić protest w całości.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 279
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji